Usnesení číslo 3/2018

Na 3. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
schválilo zastupitelstvo obce dne 20. prosince 2018 tato usnesení:

Usnesení číslo 3/2018/1
Vnitřní předpis číslo 01/2018 – Příkaz k provedení řádné inventarizace
majetku a závazků obce ke dni 31/12/2018 a vnitřní předpis číslo
02/2018 – Plán inventur pro rok 2018.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2018/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 3/2018/2
Zastupitelstvo schvaluje:
a) V případě potřeby, uzavření veřejnoprávního vztahu se zastupiteli
a členy obecní jednotky požární ochrany.
b) Dárkové balíčky k výročí narození občanům ve výši 400,- Kč.
c) Podání žádosti Ministerstvu pro místní rozvoz z programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova na rekonstrukci budovy Obecního úřadu
ve Slatině nad Zdobnicí č.p. 198 prostřednictvím Ing. Lady Troubilové.
d) Uzavření smlouvy číslo 8070748912 s ČSOB Pojišťovnou a.s.
na pojištění majetku obce na tři roky s úhradou 37.448,- Kč ročně
a pověřuje starostu obce k její mu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2018/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 3/2018/3
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje obecního pozemku
parcelní číslo 4080 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí
o výměře 280 m2.
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 9 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2018/3 nebylo schváleno.

 

Usnesení číslo 3/2018/4
Zastupitelstvo schvaluje:
Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí schvaluje změnu schváleného
rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí pro rok 2018 číslo RO/208
v příjmech a číslo RO/208 ve výdajích ke dni 20/12/2018.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2018/4 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 3/2018/5
Zastupitelstvo schvaluje:
a) Rozpočet obce Slatina nad Zdobicí na rok 2019 jako přebytkový.
V příjmech 19.998.000,- Kč, ve výdajích 19.976.000,- Kč a jako
závazné ukazatele paragrafy.
b) žádost o dotaci, dotaci ve výši 50.000,- a uzavření veřejnoprávní
smlouvy v roce 2019 se spolkem Myslivecký spolek Slatina  - Rybná,
z.s. IČO: 48612278, žádost o dotaci, dotaci ve výši 25.000,- a uzavření
veřejnoprávní smlouvy v roce 2019 se spolky: Sbor dobrovolných
hasičů Slatina nad Zdobnicí IČO: 67439152, Základní organizace
ČSŽ Slatina nad Zdobnicí IČO: 04618521, TJ Sokol Slatina nad
Zdobnicí IČO: 48616168 a žádost o dotaci, dotaci ve výši 10.000,-
a uzavření veřejnoprávní smlouvy v roce 2019 se spolky: Spolek
důchodců obce Slatina nad Zdobnicí, Český svaz včelařů, z.s.,
základní organizace Pěčín/Slatina IČO: 60886234 a žádost o dotaci,
dotaci ve výši 5.000,- a uzavření veřejnoprávní smlouvy v roce 2019
se spolkem Běžíme.cz z.s. IČO: 04056817 (za podmínky pořádání
běhu „Vlčí jáma“ve Slatině nad Zdobnicí v roce 2019) a spolkem
Centrum Orion, z.s. IČO:68246901.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2018/5 bylo schváleno.

 

Zapsal: Kubíček Radovan