Usnesení číslo 6/2019

Na 6. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
schválilo zastupitelstvo obce dne 25. června 2019 tato usnesení:

Usnesení číslo 6/2019/1 Zastupitelstvo schvaluje:

a) Celoroční hospodaření Obce Slatina nad Zdobnicí a Závěrečný účet
obce za rok 2018 včetně zprávy Krajského úřadu Královehradeckého
kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad
se závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) Účetní závěrku Obce Slatina nad Zdobnicí za rok 2018.
c) Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí za rok 2018.
d) Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Slatina nad
Zdobnicí za rok 2018. Příspěvková organizace dosáhla za rok 2018
hospodářského výsledku po zdanění z hlavní činnosti ve výši 0 Kč.
V doplňkové činnosti bylo za rok 2018 dosaženo výsledku hospodaření
ve výši 47.428,06 Kč a z úplat za předškolní vzdělávání a školní družinu
celkem 25.547,- Kč.
e) Přesun dosaženého hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské
školy Slatina nad Zdobnicí z doplňkové činnosti v částce 47.428,06 Kč
do fondu odměn této příspěvkové organizace a z výnosů úplat za předškolní
vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí a družinu
v částce 25.547,- Kč do rezervního fondu této příspěvkové organizace.
Rovněž zastupitelstvo obce ukládá proúčtovat schválený přesun do 31/08/2019.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2019/1 bylo schváleno.

Usnesení číslo 6/2019/2 Zastupitelstvo schvaluje:

a) Technickým dozorem na akci: „15 P – Slatina nad Zdobnicí, Slatina
nad Zdobnicí“ pana Bohuslava Obsta DiS. (IČ:74162225) za cenu
340.000,- Kč a koordinátorem BOZP na tuto akci pana Zdeňka Klimenta
(IČ:13558609) za cenu 94.000,- Kč. Příjem dotace od Ministerstva pro
místní rozvoj z programu 11716 – „Podpora bydlení v oblastech se
strategickou průmyslovou zónou“ na tuto akce ve výši maximálně
13.941.952,45 Kč. Smlouvu o přijetí této dotace, dofinancování této
výstavby technické infrastruktury z rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí
v letech 2019 – 2021 a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv
a dokumentů.
b) Příjem dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu 117D821
– „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ dotačního titulu 117D8210B ¨
„Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ na akci „Rekonstrukce
tělocvičny v obci Slatina nad Zdobnicí“ ve výši maximálně 5.000.000,- Kč.
Smlouvu o přijetí této dotace, dofinancování této výstavby technické
infrastruktury z rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí v letech 2019 – 2020.
Společnost DABONA s.r.o. k doložení podkladů k RoPD a investičně
– inženýrskou činnost na tuto akci za cenu 45.000,- Kč bez DPH a
pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2019/2 bylo schváleno.

Usnesení číslo 6/2019/3 Zastupitelstvo schvaluje:

Prodej pozemku parcelní číslo 3431/6 o výměře 282 m2 v katastrálním území
Slatina nad Zdobnicí ve vlastnictví obce Slatina nad Zdobnicí, vzniklý dle GP
číslo 742-60/2017 z pozemku parcelní číslo 3431 za cenu 18.145,- Kč a
pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu příslušných smluv.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2019/3 bylo schváleno.

Usnesení číslo 6/2019/4 Zastupitelstvo schvaluje:

a) Opravu obecní komunikace, nájezdu a odvodnění na parcele číslo
89/1 společností STAVITELSTVÍ EU s.r.o. (IČ:27521711) za cenu
1.057.689,44 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu
příslušných smluv.
b) Uzavření Smlouvy o zajištění a poskytnutí pečovatelské služby
s Městem Rokytnice v Orlických horách a pověřuje starostu obce
k jejímu podpisu.
c) Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou
a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných dokumentů.
d) Smlouvu o právu provést stavbu číslo 35959 „III/3195 Kameničná
– Jaroslav“ s Královéhradeckým krajem (IČ:70889546) a Smlouvu
o smlouvě budoucí darovací číslo stavby 35959 se Správou silnic
Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace (IČ:70947996)
na obecní pozemky o celkové výměře 376 m2. Pověřuje starostu
obce k podpisu těchto smluv.
e) Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě a pověřuje starostu
obce k jejímu podpisu
f) Žádost o dotaci, dotaci ve výši 25.000,- a uzavření veřejnoprávní
smlouvy v roce 2019 se spolkem Sbor dobrovolných hasičů Slatina
nad Zdobnicí IČO: 67439152 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Vyjádření Ing, Drábkové Věry z Královéhradeckého kraje ke stavu příprav
oprav komunikací číslo III/3195 a III/3192 a žádost pana T.M. o zajištění
bezpečnosti provozu na silnici III/3128.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2019/4 bylo schváleno.

Usnesení číslo 6/2019/5 Zastupitelstvo schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok 2019 číslo Z/5
v příjmech a ve výdajích ke dni 25/06/2019.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2019/5 bylo schváleno.

Zapsal: Kubíček Radovan