Usnesení číslo 10/2020

Na 10. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí 
schválilo zastupitelstvo obce dne 14. dubna 2020 tato usnesení:

Usnesení číslo 10/2020/1
Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Celoroční hospodaření Obce Slatina nad Zdobnicí a Závěrečný účet obce za rok 2019
  včetně zprávy Krajského úřadu Královehradeckého kraje o výsledku přezkoumání
  hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad se závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 2. Účetní závěrku Obce Slatina nad Zdobnicí za rok 2019.
 3. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí za rok 2019.
 4. Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí za rok 2019.
  Příspěvková organizace dosáhla za rok 2019 hospodářského výsledku 
  po zdanění z hlavní
  činnosti ve výši 0 Kč. V doplňkové činnosti bylo za rok 2019 dosaženo výsledku hospodaření
  ve výši 39.444,38 Kč, ze spotřeby potravin 45,05Kč, z odpisů 3.840,- Kč a z úplat
  za předškolní vzdělávání a školní družinu celkem 2.127,17 Kč.
 1. Přesun dosaženého hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy Slatina
  nad Zdobnicí v celkové částce 45.456,60 Kč do rezervního fondu této příspěvkové organizace.
  Rovněž zastupitelstvo obce ukládá proúčtovat schválený přesun do 31/08/2020.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/2020/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 10/2020/2
Zastupitelstvo schvaluje:

Prodej pozemku parcelní číslo 3431/4 o výměře 306 m2 v katastrálním území
Slatina nad Zdobnicí ve vlastnictví obce Slatina nad Zdobnicí, vzniklý dle GP číslo
742-60/2017 z pozemku parcelní číslo 3431 za cenu 19.568,- Kč a pověřuje starostu
obce k uzavření a podpisu příslušných smluv.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/2020/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 10/2020/3
Zastupitelstvo schvaluje:

a) Změnový list číslo 1 a uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo ze dne
13/08/2019 se společností VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí (IČ:45537186)
s výsledným snížením ceny díla -178.803,34 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce
k podpisu příslušných dokumentů.

b) Uzavření smlouvy o dílo číslo 2020/08 na přeložku vodovodu se společností
VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí (IČ: 45537186) za cenu 154.543,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

c) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-2020552/SOBS VB/01 se společností ČEZ Distribuce, a.s.
(IČ: 24729035) a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/2020/3 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 10/2020/4
Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Vytvoření nového pracovního místa na pozici „úředník obce“ Obecního úřadu
  ve Slatině nad Zdobnicí od 15/04/2020 a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.
 1. Žádost o poskytnutí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zajištění
  dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou s Královéhradeckým krajem za cenu
  10.356,- Kč a pověřuje starost obce k podpisu příslušných smluv.
 2. Smlouvu o podmínkách provedení stavby číslo S-0010-2020 s Pardubickým krajem
  (IČ:70892822) na „II/310 Kameničná, prostorová úprava křižovatky“ a pověřuje starostu
  obce k jejímu podpisu.
 3. Možnost uzavření dohody o provedení práce se zastupiteli Ulrychem Stanislavem, Syrovátkou
  Jaroslavem a Kubíčkem Petrem, kteří pracují pro obec jako členové obecní jednotky požární
  ochrany a Lasákovou Marcelou, která podává obci poradenství ohledně katastru pozemků.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/2020/4 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 10/2020/5
Zastupitelstvo schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok 2020 číslo Z3 v příjmech
a ve výdajích ke dni 14/04/2020

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/2020/5 bylo schváleno.

 

Zapsal: Kubíček Radovan