Usnesení číslo 14/2020

Na 14. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
schválilo zastupitelstvo obce dne 2. listopadu 2020 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 14/2020/1
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Změnový list číslo 2 ze dne 30/10/2020 a uzavření Dodatku číslo 2
ke Smlouvě o dílo číslo 9/2019 ze dne 13/08/2019 se společností
VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí (IČ:45537186)
na konečnou cenu díla 16.523.343,93 Kč s DPH a pověřuje starostu
obce k podpisu příslušných dokumentů.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/2020/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 14/2020/2
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok
2020 číslo Z14 ve výdajích ke dni 02/11/2020

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/2020/2 bylo schváleno.

 

Zapsal: Kubíček Radovan