Zveřejnění záměru

Prodeje pozemků ve vlastnictví obce Slatina nad Zdobnicí

 

Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí oznamuje podle ustanovení § 39 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů tento záměr obce:

úplatně převést vlastnické právo k pozemkům parcelních čísel 204/25 (913 m2),
204/45(864 m2), 204/46 (862 m2), 204/47 (903 m2), 204/48 (899 m2), 204/49

(960 m2), 204/51 (960 m2) a 3353/6 (907 m2) v katastrálním území Slatina
nad Zdobnicí za cenu
570,- Kč včetně DPH za 1 m2. Uzavřením kupní smlouvy
se nový majitel zavazuje zkolaudovat nový rodinný dům
(postavený dle platných regulativů této lokality) 
do 15/12/2025 pod smluvní
pokutou 541,- Kč za 1 m2 zakoupeného pozemku a se zákazem zcizení po tuto dobu.

Zájemci mohou vyjádřit svůj zájem o nabídnuté nemovitosti písemně v úředních hodinách
na OÚ Slatina nad Zdobnicí a nahlédnout do příslušných dokumentů
(pondělí a středa od 14:00 do 17:00 hodin).

 

Mgr. Petr Tůma
starosta obce

 

 

 

Přílohy:         

GP číslo 794-6/2020

Regulativy výstavby domů v této lokalitě