Usnesení číslo 06/2011

Usnesení ze šestého veřejného zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí ze dne 22. prosince 2011

1) Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) úhradu nákladu na mechanizaci pro odstranění následků sesuvu půdy z pozemku obce číslo parcely 2080 v létě 2012
b) ustanovení komise pro výběr dodavatele nových oken do Základní školy a mateřské školy ve Slatině nad Zdobnicí v rámci
zákonných pravidel a to ve složení: Mgr. Tůma Petr, Ing. Dušek Josef a Malý Ladislav
c) prodloužení smlouvy na prodej obecních zasíťovaných pozemků s realitní kanceláří pana Bc. Martina Ešpandra
„Důmrealit“ do konce června 2012
d) vnitřní předpis číslo 01/2011 k odpisování dlouhodobého majetku obce Slatina nad Zdobnicí
e) rozpočet na rok 2012 s plánovanými příjmy ve výši =11.300.220,- Kč a výdaji =8.773.000,- Kč
f) rozpočtové změny schválené rozpočtu na rok 2011 – dle přílohy
g) složení inventarizačních komisí a termínů inventarizace obecního majetku

2) Ukládá:

a) starostovi a místostarostovi obce po ukončení prodeje známek na odvoz komunálního odpadu provést kontrolu
zakoupených známek do konce března 2012
b) starostovi obce zajistit pódium na pouťové oslavy v roce 2011 od Mikroregionu Rychnovsko
do konce ledna 2012
c) místostarostovi obce zajistit se SÚS a Strabagem návrhy na řešení opravy obecní komunikace číslo 2192
do konce března 2012


V následném hlasování se pro přijetí tohoto usnesení z 6. veřejného jednání Zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
kladně vyjádřilo všech osm přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.

Zapsal: Ing. Kubíček František