Dokumenty

1.4.2010 - Otevření sportovního a oddechového areálu ve Slatině nad Zdobnicí

1. dubna 2010 se uvádí do provozu nový sportovní a oddechový areál ve Slatině nad Zdobnicí.

Správcem areálu je p. Josef Kotyza, tel.: 736 237 568

  
 

24.11.2009 - Sportovní a oddechový areál ve Slatině nad Zdobnicí

V uplynulém období jste byli informováni o půběhu prací na současné nejdůležitější investiční akci, kterou je výstavba „Sportovního a oddechového areálu ve Slatině nad Zdobnicí“. Tento záměr je realizován na základě smlouvy mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod a Obcí Slatina nad Zdobnicí, o poskytnutí finanční pomoci z fondů Evropské unie ve výši 92,5 %, nejvýše však 15 262313 Kč. Projekt zpracovaný Miroslavem Vypušťákem, autorizovaným stavitelem pro pozemní stavby realizovala firma SOVIS s.r.o. z Hradce Králové, a to na základě výběrového řízení na nejvýhodnějšího dodavatele stavby.

Termín dokončení stavby byl stanoven k datu 31.3.2010. Práce probíhaly dle stanoveného harmonogramu s ohledem na klimatické podmínky, což umožnilo obci Slatina nad Zdobnicí požádat o vydání kolaudačního souhlasu. Vlastní jednání se uskutečnilo v pátek 6. listopadu 2009, a je třeba konstatovat, že stavba byla realizována v souladu s danými podmínkami.

Této pro obec významné události se zúčastnili všichni, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na realizaci tohoto pro obec významného díla. Čestnými a milými hosty byli také poslanec Parlamentu České republiky Josef Ježek a legendární fotbalista Antonín Panenka, kteří shodně kladně hodnotili toto dílo, a byli rovněž aktéry při přestříhnutí pásky po úvodním projevu starosty. Ten poděkoval zástupcům Regionální rady soudržnosti Severovýchod za poskytnutí významné dotace z fondů EU, která umožnila obci realizaci záměru, firmě DABONA s.r.o. zastoupené D. Chudobou, jednatelem společnosti, za zpracování žádosti, která vedla k rozhodnutí o přidělení dotace, stavební firmě SOVIS s.r.o. za vykonanou práci. Další poděkování patřilo zástupcům TJ Sokol, Základní a Mateřské školy jako hlavním spolupracovníkům při realizaci projektu, ale také všem hostům, kteří byli tomuto aktu přítomni. V následné části vyslovili všichni účastníci přesvědčení, že vybudováním tohoto díla budou jak širokou veřejností, tak hlavně mládeží tyto podmínky náležitě využity , což byl hlavní záměr projektu.

Na závěr je nutno dodat, že nejbližší společenská akce nejen místního významu se v našem Sportovním a společenském areálu uskuteční v příštím roce, kdy Slatina nad Zdobnicí bude slavit 750. výročí od svého založení, a při této příležitosti bude sportoviště oficielně pro veřejnost otevřeno. Ke slavnostní náladě jistě přispěje i zápas našich fotbalistů se starou gardou Slavie Praha.


 

Ing. František Kubíček - místostarosta obce 
 

19.10.2009 - Sportovní a oddechový areál ve Slatině nad Zdobnicí

Výstavba areálu, realizovaná za spolufinancování Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj NUTS II. Severovýchod vstoupila do poslední fáze. Od minule zveřejněné zprávy došlo k provedení dalších prací. Na fotbalovém hřišti bylo zprovozněno automatické zavlažování trávníku, formou vícepráce byla vybudována bezpečnostní zeď se zábradlím, byly nainstalovány fotbalové branky. Hřiště je pravidelně osekáváno a zavlažováno.

Významný posun nastal u víceúčelového hřiště jako nosného projektu investičního záměru. Všechny práce jsou zde dokončeny včetně instalace nezbytného nářadí. Hotová je i běžecká dráha. V současné době probíhají práce na objektu šaten. Zbývá dokončit vnější fasádu, položit dlažby a obklady, sanitární techniku včetně kompletace a elektroinstalaci včetně revize. Samozřejmostí bude rovněž úprava staveniště a vybavení parčíku hracími prvky pro děti.

Z uvedeného vyplývá, že vzhledem k postupu prací není důvod k obavám, že by stavba nebyla včas dokončena.


 

Ing. František Kubíček - místostarosta obce 
 

3.8.2009 - Zpráva o průběhu stavebních prací

Hlavním investičním záměrem obce pro letošní rok je výstavba sportovního a oddechového areálu na Ohradě. Obecně lze říci, že práce probíhají podle harmonogramu, takže je reálný předpoklad předání tohoto areálu obci v termínu stanoveném v zadávacích podmínkách.

V současné době jsou prováděny dokončovací práce na fotbalovém hřišti. Po vyrovnání celé plochy a přemístění přebytečné zeminy následovala výstavba odvodňovací soustavy s vyspádováním do řeky Zdobnice. S touto činností probíhala zároveň montáž zavlažovacího systému včetně řídícího panelu umístěného v objektu u mlýnského náhonu, odkud je čerpána voda. Teprve potom mohla být na hřiště navezena překatrovaná zemina smíchaná v odpovídajícím poměru s pískem. Po urovnání a zhutnění byla celá plocha oseta travním semenem. V současné době díky jak přírodní, tak umělé závlaze je hřiště zelené. V minulých dnech opět v souladu s harmonogramem prací došlo k jeho prvnímu osekání. Na této stavbě zbývá dokončit opěrné zdi se zábradlím, instalovat oplocení branek a chodník ze zámkové dlažby.

Dále je budována běžecká dráha s doskočištěm pro skok daleký. Dráha je již opatřena obrubníky a připravena k instalaci speciálního povrchu. Rovněž práce na objektu šaten pokročily. Po vybudování základových pásů a desky byla dokončena hrubá stavba. K objektu byla zřízena vodovodní přípojka, přívod elektrické energie a výpusť kanalizačního systému. I zde je realita dokončení ve stanoveném termínu.

Předpoklad včasného dokončení je i u víceúčelového hřiště. Po nezbytných výkopových pracích došlo ke zpevnění celého prostoru štěrkovým ložem, jeho urovnání a položení podkladové vrstvy pro konečnou úpravu. Prostor byl osazen obrubníky a patkami pro oplocení. Také zde není důvod k obavám, že práce nebudou včas dokončeny.


 

Ing. František Kubíček - místostarosta obce


www.rada-severovychod.cz