Provozní řád

SPORTOVNÍ   A   ODDECHOVÝ   AREÁL   VE   SLATINĚ   NAD   ZDOBNICÍ

 

Vlastník:Obec Slatina nad Zdobnicí 198, PSČ 517 56

 

 

                                                  

Zhotovitel :  SOVIS s.r.o., Pardubická 852/10a,

               500 04  Hradec  Králové 4

 

 

 

Výstavba sportovního a oddechového areálu byla realizována za podpory a dotace poskytnuté Regionální radou soudržnosti Severovýchod v rámci ROP NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013.

 

                                                     www.rada-severovychod.cz

Provozní řád

 

Sportovního a oddechového areálu ve Slatině nad Zdobnicí, víceúčelového sportoviště

 

1.Vstup na hřiště je povolen pouze  se souhlasem správce areálu, v jeho nepřítomnosti provo-

    Znatele hřiště. Právo vstupu je podmíněno přítomností pověřené osoby starší 18 let.

2. Právo ke hře mají všichni, kteří zaplatili hru nebo mají vyznačenou hru na permanentce

3. Všichni uživatelé hřiště jsou povinní se řídit pokyny správce hřiště, který je oprávněn při

     nedodržování pokynů, ničení zařízení nebo nevhodném chování uživatele z areálu hřiště

    vykázat.

 4. Vstup na hřiště je povolen pouze ve vhodné sportovní  obuvi, a to výhradně na suchý

     povrch.

    .

Nepřípustné jsou kopačky a podobná obuv se špunty a hroty!

5. V areálu  sportovního a oddechového areálu je zakázáno:

-     ničit zařízení a vybavení hřiště včetně oplocení

-     vodit a venčit psy, kočky a jiná zvířata

-      nosit skleněné lahve, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše  

6. Pokud uživatel poškodí zařízení hřiště nebo hřiště, je povinen toto neprodleně oznámit

    správci nebo provozovateli. Úmyslně způsobené škody je povinen uživatel odstranit na své

    náklady nebo opravu uhradit v plné výši.

7. Správce, provozovatel ani vlastník neodpovídají uživatelům za věci vnesené nebo odložené

    v prostoru hřiště. 

8. Uživatel je povinen se v prostoru hřiště chovat tak, aby neohrozil své ani zdraví ostatních.

9. Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na hřišti na vlastní nebezpečí, a z úrazů souvi-

    Sejících s činností návštěvníků areálu neplynou provozovateli žádné závazky ani plnění.    .

10.  Po ukončení činnosti je povinností uživatele plochu uvést do původního stavu, případně

     uklidit.

11. Používání skluzavky a dětských prolézaček je povoleno dětem do 13 let věku za dozoru

      osoby starší 18 let.

   

 Klíče je možno vyzvednout a rezervaci hřiště je nutno objednat u správce hřiště:

 
Pan:    Josef  Kotyza

       telefon:  736 237568, bytem Slatina nad Zdob. 76

 v případě nepřítomnosti

Pan Bronislav Maniš, vedoucí bufetu     

           telefon:  731 522 189

 

 

 

 

Provozní doba

Dle počasí a dohody se správcem

Úhrada za použití hřiště

Finanční úhrada za použití hřiště bude provedena na vyzvání správce nebo jeho zástupce při předávání hřiště po ukončení činnosti.

 

Děti do 15 let a děti Základní školy Slatina nad Zdobnicí:                                     zdarma

Organizavané oddíly pod TJ SOKOL Slatina nad Zdobnicí                                    zdarma

Ostatní veřejnost:  v době od 6.OO hod do 15.00 hod                        60 Kč/hod

                               V době od 15.00 hod do 22.00 hod                       90 Kč + sob., neď. a sv.

Permanentka (15 hodin) :                                                                                         900 Kč

Pořádání turnajů:                                                                                 300 Kč/hod

Pronájem fotbalového hřiště:                                                             1700 Kč/zápas

 

                       Důležitá telefonní čísla  

 

 

            Policie                         158

            Hasiči                          150

               Záchranná služba        155

 

Schváleno usnesením zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí dne 25. března 2010

 

 

 

 

.