Usnesení číslo 11/2013

Usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí 28/03/2013

1) Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) podání žádosti o poskytnutí podpory z drobného programu Královéhradeckého kraje s názvem „Protipovodňová ochrana – 13ZPD01“ s názvem projektu „Slatina nad Zdobnicí – studie odtokových poměrů“ s dodavatelem ŠINDLAR s.r.o. IČ:26003236

b) pronájem obecního bytu v č.p. 270 paní Miladě Kotyzové (narozena 1966) od února 2013 do června 2013 a dále vždy na půl roku

c) od 1. ledna 2013 kronikářkou Obce Slatina nad Zdobnicí Mgr. Vlastu Dudíkovou, bydliště Slatina nad Zdobnicí č.p. 264

 d) souhlas se zařazením správního území obce Slatina nad Zdobnicí do území působnosti Integrované strategie území regionu MAS Sdružení SPLAV 

e) uzavření smlouvy na dodávku oken a dveří do budovy č.p. 270 s firmou Agnieszka Kochanek (IČ:74220721) za cenu 674.510,- Kč v termínu 15/07/2013 – 02/08/2013 se stavebním dozorem panem Bohuslavem Obstem, DiS.

f) uzavření smlouvy na dodávku oken a dveří do klubovny budovy č.p. 310 s firmou Agnieszka Kochanek (IČ:74220721) za cenu 66.671,- Kč v termínu do konce srpna 2013 se stavebním dozorem panem Bohuslavem Obstem, DiS.

g) uzavření kupní smlouvy číslo 139/2013/01 se společností ALFA Plywood a.s. (IČ:64829294) na dodávku jehličnaté a listnaté kulatiny

h) uzavření kupní smlouvy číslo Z01131142 se společností Stora Enzo Wood Products Ždírec s.r.o. (IČ:25264605) na dodávku kulatiny

i) vypracování odborné dopraví studie panem Ing. Fléglem Jaroslavem (IČ:45546525) na vyřešení nebezpečné dopravní situace u prodejny KONZUM ve Slatině nad Zdobnicí

j) příspěvek Mikroregionu Rychnovsko na rok 2013 ve výši 8.270,- Kč

k) prodej pozemku p.č. 518/5 (vzniklého z parc.č. 518/4) o velikosti 181 m2 za cenu 20,-  kč za 1 m2 manželům Janě a Martinu Špilarovým – bytem Slatina nad Zdobnicí 43

l) převod 1.000,- z účtu obce na účet ŘKF Slatina nad Zdobnicí číslo 1321405329/0800, který zaslali manželé Mattasovi jako dar na opravu oltáře

m) příspěvek ve výši 500,- Kč na spolufinancování projektu „Cyklobusy do Orlických hor“

n) účetní uzávěrku Obce Slatina nad Zdobnicí sestavenou k 31/12/2012 včetně příloh

o) rozpočtové úpravy pro rok 2013 – dle přílohy

 

 

2) Ukládá:

a) starostovi obce nechat vypracovat návrh na rozšíření osvětlení k domu č.p. 343

b) starostovi a místostarostovi obce zaktualizovat projekty a tepelné audity pro možnost získání dotace na zateplení a výměnu topení v naší ZŠ a MŠ

 

V následném hlasování se pro přijetí tohoto usnesení z 11. veřejného jednání Zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí kladně vyjádřilo všech 11 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.

Zapsal: Ing. Kubíček František