Usnesení číslo 13/2013

Na 13. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo zastupitelstvo obce (dále jen ZO) dne 26. září 2013 tyto usnesení:

 

Usnesení číslo 13/2013/1:

ZO bere na vědomí výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti obce Slatina nad Zdobnicí ze dne 19/06/2013 č.j.:MV-61475-3/ODK-2013 a přijímá tyto nápravná opatření:

a) porušení ustanovení § 92 odst. 1 zákona o obcích - dodržení periodicity zasedání- bude důsledně zajištěno svolání zasedání zastupitelstva obce minimálně jednou za tři měsíce.

b) porušení ustanovení § 5 odst. 1 InfZ - zpřístupnění souboru povinně zveřejněných informací- bude zpracován soubor povinně zveřejňovaných informací podle § 5 odst. 1 InfZ a ten bude zveřejněn v sídle obce na místě, které je všeobecně přístupné. Starosta obce bude pravidelně kontrolovat úplnost a aktuálnost povinně zveřejňovaných informací.

c) porušení ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) InfZ - zpřístupnění seznamu hlavních dokumentů- bude zpracován seznam hlavních dokumentů obce a tento bude zpřístupněn v úředních hodinách na obecním úřadu. Starosta obce bude pravidelně kontrolovat aktuálnost údajů v zpřístupněných dokumentech.

d) porušení ustanovení § 5 odst. 3 InfZ - zveřejnění informací poskytnutých na žádost - způsobem umožňujícím dálkový přístup budou neprodleně zveřejněny, i když s časovým zpožděním, informace poskytnuté na základě žádosti o informace.

e) za provedení všech nápravných opatření zodpovídá starosta obce v termínu do 04/10/2013 a kontrolu těchto provedených opatření provede kontrolní výbor obce v termínu

do 11/10/2013.

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 8 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

 

Usnesení číslo 13/2013/2:

ZO schvaluje:

a) pronájem části pozemku číslo 2303/4 o rozloze 100 m2 za cenu 5Kč za 1m2 a rok panu Michalu Lebruškovi (bydliště Slatina nad Zdobnicí 258) na dobu pěti let od 01/10/2013 s podmínkou údržby tohoto prostoru a zachování průjezdu obecní cestou v šíři minimálně 4 metry.

b) dar od paní Mikysové Miluše (Častolovice – Školská 355) a pana Rázla Jaroslava (Ústí nad Labem – Vinařská 741/18) lesní pozemek číslo 1543/1 v k.ú. Slatina nad Zdobnicí o rozloze 3807 m2 (pod cestou do obory „ve zvonech“) a zaplacení všech poplatků a daní souvisejících s převodem obcí Slatina nad Zdobnicí.

c) koupi pozemku v k.ú. Slatina nad Zdobnicí číslo 504 o rozloze 886 m2 za cenu 29174 Kč, pozemku číslo 506/2 o rozloze 375 m2 za cenu 12600 Kč a pozemku číslo 505 o rozloze 99 m2 za cenu 99 Kč. Pověřuje starostu sepsáním potřebných smluv a zaplacení paní Brožové Alexandře Chodov – Nechvílova 1822/30.

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 8 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

 

Usnesení číslo 13/2013/3:

a) ZO se usneslo, že obec nebude zveřejňovat celé zápisy z jednání ZO, pouze usnesení.

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 8 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

b) Na reakci paní Blanky Čadové ze dne 17/09/2013 odpoví starosta obce do 04/10/2013.

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 8 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

 

Usnesení číslo 13/2013/4:

a) ZO schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí za rok 2012 a převod zisku z doplňkové činnosti do rezervního fondu.

b) ZO schvaluje směrnici k reálné hodnotě majetku určeného k prodeji

c) ZO schvaluje navýšení příspěvku ze SPOZ k výročím na 300 Kč

d) ZO schvaluje vícepráce při výměně oken v Mateřské školce č.p. 270 ve výši 2567 Kč a jejich uhrazení

e) ZO schvaluje přípravu vnitřního předpisu pro řešení stížností, žádostí a připomínek občanů do konce roku 2013 – zajistí starosta obce

f) ZO schvaluje společnost ZDOBNICE a.s. (IČ: 48173291) k zabezpečení zimní údržby v katastru naší obce v zimě 2013/2014

g) ZO schvaluje prodej staré autobusové zastávky (U Školy) panu Vondrovi Josefovi (Slatina nad Zdobnicí 152) za cenu 4 tis. Kč

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 8 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

 

Usnesení číslo 13/2013/5:

ZO bere na vědomí rozbor hospodaření a investiční výhled

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 8 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

 

Usnesení číslo 13/2013/6:

ZO schvaluje změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí pro rok 2013 číslo 10 v příjmech i ve výdajích ke dni 26/09/2013.

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 8 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

 

Zapsal: Ing. Kubíček