Usnesení číslo 22/2014

Na 22. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 2. října 2014 toto usnesení:

 

Usnesení číslo 22/2014/1:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

Uzavření dodatku číslo jedna ke smlouvě o dílo číslo 1/2014 ze dne 19/09/2014 na vícepráce s ohledem
na zhutnění podloží ve výši 223.459,- Kč bez DPH, zplnomocňuje starostu k podpisu tohoto dodatku
a zároveň o tuto částku navyšuje výdaje rozpočtu v tomto roce.

 

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 9 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Zapsal: Ing. Kubíček