Usnesení číslo 12/2015

Na 12. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 17. prosince 2015 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 12/2015/1

Zastupitelstvo obce schvaluje:

  1. prodej pozemku parcelní číslo 204/19 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí

o výměře 425 m2 za celkovou cenu 17.000 Kč panu Otakaru Kalousovi (narozen 1968)

bytem 517 56 Slatina nad Zdobnicí 252 a pověřuje starostu obce k podepsání příslušných smluv.

  1. Prodej pozemku parcelní číslo 204/5 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí

o výměře 249 m2 za celkovou cenu 9.960 Kč a prodej pozemku parcelní číslo 204/40

v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí o výměře 376 m2 za celkovou cenu 15.040 Kč

manželům Ing. Stanislavu Šípkovi (narozen 1971) a Blance Šípkové (narozena 1967)

oba bytem 515 56 Slatina nad Zdobnicí 341 a pověřuje starostu obce k podepsání příslušných smluv.

  1. Prodej pozemku parcelní číslo 3345 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí

o výměře 104 m2 manželům Zdeňku Fridrichovi (narozen 1950) a Ladislavě Fridrichové

(narozena 1950) oba bytem 514 41 Kostelec nad Orlicí Havlíčkova 251 za celkovou odhadní

cenu 4.160 Kč a pověřuje starostu obce k podepsání příslušných smluv.

  1. Prodej pozemku parcelní číslo 3328 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí

o výměře 799 m2 za cenu 37.127 Kč panu Jaroslavu Čižinskému (narozen 1954) bytem

517 56 Slatina nad Zdobnicí 133 a pověřuje starostu obce k podepsání příslušných smluv

  1. Uzavření pachtovní smlouvy na pozemky ve vlastnictví obce se společností ZDOBNICE a.s.

(IČ:48173291) dle seznamu k tomu určené, o rozloze 16,8521 ha na dobu 10 let s výší

pachtu 2.000 Kč za 1 hektar a 1 rok od 01/01/2016 a pověřuje starostu k podepsání příslušných smluv.

 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/2015/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 12/2015/2

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Záměr prodeje pozemků v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí číslo: 204/10 (940 m2), 204/32 (52 m2),

204/12 (940 m2), 204/31 (52 m2), 204/14 (966 m2), 204/38 (26 m2), 204/15 (966 m2), 204/37 (26 m2),

204/16 (965 m2), 204/36 (26 m2), 204/17 (965 m2) a 204/35(26 m2) od 1. ledna 2016 za cenu 420 Kč plus

DPH za 1 m2 plus poplatek za zprostředkování prodeje realitní kanceláři.

 

Výsledek hlasování: Pro 9 proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/2015/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 12/2015/3

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Vnitřní předpis číslo 01/2015 „Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31/12/2015“,

Vnitřní předpis číslo 02/2015 „Plán inventur pro rok 2015 a Inventuru pozemků ve vlastnictví obce ke dni

31/10/2015 v celkové účetní hodnotě 36.866.338,65 Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/2015/3 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 12/2015/4

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok 2015 číslo 12 v příjmech a 13 výdajích.

 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/2015/4 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 12/2015/5

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Rozpočet obce Slatina nad Zdobicí na rok 2016 jako přebytkový v příjmech 10.740.800 Kč

a 8.510.000 Kč ve výdajích a jako závazné ukazatele paragrafy.

 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/2015/5 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 12/2015/6

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Rozpočtový výhled investičních záměrů obce Slatina nad Zdobnicí v letech 2017 – 2020.

 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 zdrželi se 0

Usnesení č. 12/2015/6 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 12/2015/7

Zastupitelstvo obce schvaluje:

  1. Prodej obecních stavebních parcel „Na Rybízovně“ v roce 2016 prostřednictvím společnosti

STAIKA rychnovská realitní kancelář, v.o.s. (IČ: 48155900) a pověřuje starostu

k podepsání příslušných smluv.

  1. Pojištění majetku obce v roce 2016 Slatina nad Zdobnicí u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s.,

Vienna Insurance Group IČ: 47116617 za cenu 40.642 Kč a pověřuje starostu k podepsání

příslušných smluv.

 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 zdrželi se 0

Usnesení č. 12/2015/7 bylo schváleno.

 

 

 

Zapsal: Ing. Kubíček František