Usnesení číslo 13/2016

Na 13. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 22. března 2016 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 13/2016/1

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Celoroční hospodaření Obce Slatina nad Zdobnicí a Závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy
  Krajského úřadu Královehradeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
  bez výhrad se závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 2. Účetní závěrku Obce Slatina nad Zdobnicí za rok 2015.
 3. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí.
 4. Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí za rok 2015. Příspěvková
  organizace dosáhla za rok 2015 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z hlavní činnosti
  ve výši 103.574,57 Kč. V doplňkové činnosti bylo za rok 2015 dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření
  ve výši 15.970,95 Kč.
 5. Přesun dosaženého hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí z hlavní
  činnosti v částce 103.574,57 Kč do rezervního fondu této příspěvkové organizace a přesun dosaženého
  hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí z vedlejší činnosti v částce
  15.970,95 Kč do fondu odměn této příspěvkové organizace. Rovněž zastupitelstvo obce ukládá proúčtovat
  schválený přesun do 30/04/2016.
 6. Ponížení příspěvku na neinvestiční náklady pro Základní školu a Mateřskou školu ve Slatině nad Zdobnicí
  na rok 2016 o částku 135.721,47 Kč.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/2016/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 13/2016/2

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí na provoz Domácího hospice Setkání,
  o.p.s. IČ:02305291 v roce 2016 ve výši 5.000,- Kč a pověřuje starostu obce k jejímu podepsání.
 2. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí na zajištění dopravní obslužnosti
  veřejnou linkovou dopravou s Královéhradeckým krajem IČ:70889546 za linku 700982 ve výši 12.261,- Kč
  v roce 2016 a pověřuje starostu obce k jejímu podepsání.
 3. Poskytnutí příspěvku ve výši 500,- Kč na projekt „Cyklobusy do Orlických hor 2016“ Euroregionu Pomezí
  Čech, Moravy a Kladska – Euroregionu Glacensis.

Výsledek hlasování: Pro 9 proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/2016/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 13/2016/3

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Prodej pozemku číslo 3602 o výměře 598 m2 a prodej pozemku číslo 3604 o výměře 300 m2

za celkovou cenu 10.520,- Kč panu Kubíčkovi Zbyňkovi (narozen 1980), bytem 517 56 Slatina

nad Zdobnicí 261 a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/2016/3 bylo schváleno.
 

Usnesení číslo 13/2016/4

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Dodatek č. 1 k Dohodě o kolektivním členství číslo 03-ČL/KSH, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce
a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní, uzavřené dne 24/06/2011 a pověřuje starostu
obce k podepsání těchto dodatků.

Výsledek hlasování: Pro 9 proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/2016/4 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 13/2016/5

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Vypsání výběrového řízení na zateplení podkroví základní školy č.p. 45, parkoviště před mateřskou
školkou č.p. 270 a opravu chodníku včetně opěrné zdi u č.p. 203 a stanovuje výběrovou komisi
ve složení: Černoch Vladimír, Dušek Josef a Ing., Tůma Petr Mgr.

Výsledek hlasování: Pro 9 proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/2016/5 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 13/2016/6

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok 2016 číslo 3 v příjmech

a číslo 3 ve výdajích.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/2013/6 bylo schváleno.

 

Zapsal: Ing. Kubíček František