Usnesení číslo 17/2016

Na 17. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 16. listopadu 2016 tato usnesení:

Usnesení číslo 17/2016/1

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Strategický rozvojový plán Obce Slatina nad Zdobnicí pro období 2016 až 2025
zpracovaný společností SENSEI consult s.r.o.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 17/2016/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 17/2016/2

Zastupitelstvo obce schvaluje:

                  a) Zadání územního plánu Slatina nad Zdobnicí ve smyslu § 47 odst. 5) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, které tvoří přílohu tohoto usnesení.
                  b) Lhůtu při projednávání návrhu územního plánu pro jednotlivá rozhodnutí
zastupitelstva obce ve smyslu §56 stavebního zákona, vzhledem k rozsahu řešeného území
a požadavkům na obsah návrhu územního plánu, na 2 roky.
                  c) Žádost Odboru výstavby a životního prostředí – oddělení silniční úřad a úřad
územního plánování Městského úřadu Rychnov n. Kn. o pokračování v zabezpečování
pořizovatelských prací spojených s pořízením územního plánu Slatina nad Zdobnicí podle
§ 6 odst. 1) písm. c) stavebního zákona.

                  d) Žádost o dotaci na zpracování územního plánu z fondu Královéhradeckého kraje,
přijetí této dotace a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.

 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 17/2016/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 17/2016/3

Zastupitelstvo obce schvaluje:

                 a) Podání žádosti o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj z Podpory obnovy
a rozvoje venkova dotační titul č. 2  - podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního
života prostřednictvím Ing. Lady Troubilové (IČ:02580446) v celkové předpokládané výši
678.771,- Kč s DPH, výběrovou komisi na dodavatele ve složení: Mgr. Tůma Petr, Ing. Kubíček
František a Mačová Jaroslava a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.

               b) Darovací smlouvu číslo 15/2016 od dárce Mikroregion Rychnovsko (IČ:71208810)
na majetek v hodnotě 134.890,- Kč a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

                c) Dar Farní charitě Rychnov nad Kněžnou (IČ:42887968) ve výši 1 tis. Kč
za měsíc pobytu paní Jany Pěkné ve Stacionáři sv. Františka od 01/01/2017 a pověřuje starostu
obce k podpisu příslušné smlouvy.

                d) Peněžní dar ve výši 5.000,- Kč Centru Orion, z.s. (IČ:68246901) na zajištění sociální
služby osobní asistence v roce 2017 a pověřuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy.

                e) Příjem dotace prostřednictvím Královéhradeckého kraje (IČ:70889546) na výdaje
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR (IČ:00007064) ve výši 10.800,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných dokumentů.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 17/2016/3 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 17/2016/4

Zastupitelstvo obce schvaluje:

                         a) Prodej pozemkových parcel číslo 204/10, 204/32, 204/15, 204/37,
204/16, 204/36, 204/17 a 204/35 v k.ú. Slatina nad Zdobnicí o celkové výměře 3966 m2
za 420,- Kč plus DPH za 1 m2 celkem za 2.015.521,- Kč obchodní firmě Orlické domy s.r.o.
(IČ:04712706) a pověřuje starostu k podepsání kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově
u Mgr. Korečkové Lenky (IČ:71347976) Sokolská 1494, Rychnov nad Kněžnou.

      b) Prodej pozemku parcelní číslo 2186/5 o rozloze 231 m2 (druh pozemku: ostatní
plocha) v. k.ú. Slatina nad Zdobnicí vzniklý dle GP číslo 725-92/2016 z pozemku parc. č. 2186/1
za cenu 12.440,- Kč panu Ladislavu Rychlinkovi (narozen 1952), bytem 517 56 Slatina nad Zdobnicí
26 a pověřuje starostu k podepsání kupní smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 17/2016/4 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 17/2016/5

Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) revokaci zápisu usnesení číslo 12/2015 ze dne 17/12/2015 o zastupitelstvo
schvaluje: žádost o dotaci, dotaci ve výši 20.000,- a uzavření veřejnoprávní smlouvy
v roce 2016 se spolky: Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Pěčín/Slatina IČO: 60886234,
Myslivecký spolek Slatina  - Rybná, z.s. IČO: 48612278, Sbor dobrovolných hasičů Slatina
nad Zdobnicí IČO: 67439152, Základní organizace ČSŽ Slatina nad Zdobnicí IČO: 04618521,
TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí IČO: 48616168 a žádost o dotaci, dotaci ve výši 10.000,- a uzavření
veřejnoprávní smlouvy v roce 2016 se spolkem Spolek důchodců obce Slatina nad Zdobnicí.

b) Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím
stacionárních kontejnerů se společností ASEKOL a.s. (IČ:27373231) a nákup zastřešeného kontejneru
od KOVOK Jeseník - Kovovýroba Michalis Kačaras (IČ: 12101559) za cenu 50 tis. Kč bez DPH.

              c) Paní Magdalénu Kalousovou (narozena 1948) bytem Slatina nad Zdobnicí 72 jako přísedící
u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou a pana Černocha Vladimíra (narozen 1948) bytem
Slatina nad Zdobnicí 185 jako kandidáta na přísedícího.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 17/2016/5 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 17/2016/6

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí na rok 2016 číslo 17 v příjmech
a číslo 17 ve výdajích.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 17/2016/6 bylo schváleno.

 

Zapsal: Ing. Kubíček František