Usnesení číslo 27/2018

a 27. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 23. května 2018 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 27/2018/1

Zastupitelstvo schvaluje:

Podání žádosti z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj

– podprogram 117D162 Výstavba technické infrastruktury v oblastech

se strategickou průmyslovou zónou na zasíťování obecních stavebních

parcel, prostřednictvím společnosti Profesionálové, a.s. (IČ:28806123)

na základě nabídky ze dne 12/04/2018 na projektovou dokumentaci

a zpracování dotace, kterou přijímá a starostu obce pověřuje k podpisu

příslušných žádostí a smluv.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 27/2018/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 27/2018/2

Zastupitelstvo schvaluje:

a) pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je zástupce právnické osoby

ICT plus, s.r.o. (IČO: 01384163) Piletická 486 - technologické

centrum 503 41 Hradec Králové, pan Mgr. Karel Rejent a pověřuje

starostu obce k podpisu příslušných smluv na základě nabídky této

společnosti ze dne 03/01/2018 na dobu jednoho roku.

b) Místo pro uzavírání občanských obřadů ve Slatině nad Zdobnicí

na parcele číslo 3659 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí.

c) Zaměření a nabídku prodeje obecního pozemku číslo 4756 a části

pozemků číslo 2177/1 a 1732 v majetku obce v katastrální území

Slatina nad Zdobnicí za odhadní cenu.

d) Zhotovitele opravy místní komunikace ležící na parcelách číslo

4754 a 2205/5 ve Slatině nad Zdobnicí u č.p. 90 společnost

STAVITELSTVÍ DS, s.r.o. (IČ:25932381)za cenu 739.444,- Kč

bez DPH se stavebním dozorem Obstem Bohuslavem DiS.

a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 27/20182 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 27/2018/3

Zastupitelstvo schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok

2018 číslo RO/203 v příjmech a ve výdajích.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 27/2018/3 bylo schváleno.

 

 

Zapsal: Ing. Kubíček František