Usnesení číslo 28/2018

Na 28. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
schválilo zastupitelstvo obce dne 28. června 2018 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 28/2018/1
Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Celoroční hospodaření Obce Slatina nad Zdobnicí a Závěrečný účet obce za rok 2017
  včetně zprávy Krajského úřadu Královehradeckého kraje o výsledku přezkoumání
  hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad se závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 2. Účetní závěrku Obce Slatina nad Zdobnicí za rok 2017.
 3. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí za rok 2017.
 4. Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí za rok 2017.
  Příspěvková organizace dosáhla za rok 2017 hospodářského výsledku po zdanění z hlavní
  činnosti ve výši 0 Kč. V doplňkové činnosti bylo za rok 2017 dosaženo výsledku hospodaření
  ve výši 53.001,97 Kč a z úplat za předškolní vzdělávání 58.995,78 Kč.
 5. Přesun dosaženého hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy Slatina nad
  Zdobnicí z doplňkové činnosti v částce 53.001,97 Kč do fondu odměn této příspěvkové
  organizace a z výnosů úplat za předškolní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy
  Slatina nad Zdobnicí v částce 58.995,78 Kč do rezervního fondu této příspěvkové organizace.
  Rovněž zastupitelstvo obce ukládá proúčtovat schválený přesun do 31/08/2018. 


  Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
  Usnesení č. 28/2018/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 28/2018/2
Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Příjem dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého
  kraje č. 18POVU1-0085 na částku 588.000,- Kč a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
 2. Uzavření Pachtovní smlouvy číslo 435 na obecní pozemky o celkové rozloze 16,6345 ha se
  společností ZDOBCICE a.s. (IČ: 48173291) a pověřuje starostu obce k jejímu podepsání.
 3. Uzavření smlouvy se společností Profesionálové a.s. (IČ:28806123) na urbanistickou
  zástavbovou studii lokality rodinných domů Na Rybízovně za cenu 27.000,- Kč bez DPH
  a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. Navýšení rozpočtu obce ve výdajích na
  tuto akci o 50.000,- Kč.
 4. Studii s názvem II/310 Kameničná, prostorová úprava křižovatky společnosti MDS PROJEKT s.r.o.
 5. Záměr pronájmu části obecní parcely číslo 3004 o výměře 100 m2 za cenu 1.000,- Kč měsíčné.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 28/2018/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 28/2018/3
Zastupitelstvo schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok 
2018 číslo RO/204 v příjmech a ve výdajích.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 28/2018/3 bylo schváleno.

 

Zapsal: Ing. Kubíček František

Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 naleznete zde: