Obecně závazné vyhlášky

Hřbitovní řád

Hřbitovní řád

§ 19. zákona 256/2001 Sb.

pro hřbitov v obci Slatina nad Zdobnicí


Čl. 1

Správa hřbitova

Hřbitov při kostele Proměnění Páně ve Slatině nad Zdobnicí spravuje Obec Slatina nad Zdobnicí jako vlastník pozemku. Tato je povinna pečovat v odpovídajícím rozsahu o vnější vzhled pohřebiště, zejména úpravu cest, výsadbu zeleně, vyprazdňování nádob na odpadky a podobně.

Čl. 2

Stavby

K vybudování nebo úpravě jakékoliv stavby na pohřebiště (např. hrobky, náhrobku, obložení apod.) je třeba předchozího souhlasu správce pohřebiště. Před započetím prací musí být správě pohřebiště předložen plánek zamýšlených prací. Při provádění takovéto stavby nebo opravy je žadatel povinen se podřídit pokynům správce pohřebiště, a to zejména pokud se týká rozměrů, tvaru a použitých materiálů.

Čl. 3

Stromy a keře

Stromy a keře lze vysazovat pouze po předchozím souhlasu správce pohřebiště. Vysázené stromy a keře mohou být kdykoliv odstraněny pokud je to nutné z hlediska péče o pozemek.

Čl. 4

Zemní práce

Výkopy a zemní práce všeho druhu smějí provádět pouze osoby k tomu určené a způsobilé.
Povrchové úpravy nutné k udržování pronajatého místa a jeho okrašlování (výsadba květin, uhrabování okolí hrobu apod.) mohou provádět všichni občané.

Čl. 5

Péče o pronajaté místo

Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa. Podnájem hrobového místa je zakázán.
Každý je povinen udržovat pronajaté místo v řádném stavu. Shledá-li správce hřbitova závady, vyzve dotčené osoby k jejich odstranění v přiměřené lhůtě. Pokud bude tato výzva neúčinná, provede správce nutná opatření na účet dotčených osob.
V případě, že nebude o pronajaté místo prokazatelně dlouhodobě pečováno, budou správcem hřbitova vyzvány dotčené osoby k jednání o možnosti zrušení pronájmu místa. Bližší informace uvádí nájemní smlouva.
Úhrady za pronajaté místo a poskytnuté služby (např. voda na zalévání) se řídí ceníkem, který je přílohou smlouvy o pronájmu.

Čl. 6

Přístup na hřbitov

Hřbitov je veřejnosti přístupný denně bez omezení. Dětem do 10 let je přístup dovolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
S motorovými a jinými vozidly je vjezd na hřbitov zakázán. Pouze ve výjimečných případech povolí vjezd těchto vozidel správce hřbitova.
Návštěvníci jsou povinni se chovat na hřbitově způsobem odpovídajícím úctě k tomuto místu. Není dovoleno: KOUŘIT, ODHAZOVAT ODPADKY, ZPŮSOBOVAT HLUK, VODIT PSY apod.
Odpadky a další předměty (uschlé květiny, věnce) musí být odkládány pouze do kontejneru u hřbitova.
Nepotřebné stavební díly náhrobků (obložení, zákrytové desky, epitafní desky) je povinen každý, kdo takovou úpravu provádí, si ze hřbitova odvézt na vlastní náklady. Tedy nikoliv za hřbitovní zeď nebo vedle márnice.

Čl. 7

Oznámení pohřbu, uložení urny

Všichni občané, kteří pohřbívají své blízké a příbuzné, musí tento akt ohlásit správci hřbitova - Obec Slatina nad Zdobnicí!!! - která vede evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště (§ 21, zákon č. 256/2001 Sb.). Tato evidence je důležitá vzhledem k tomu, že se nemůže, pouze ve výjimečných případech, pohřbívat na stejné místo v čase kratším než 10 let (délka tlecí doby, § 22 zákon č. 256/2001 Sb.).

čl. 8

Závěrečná ustanovení

Porušení ustanovení tohoto řádu bude považováno za přestupek a stíháno dle zákona (§ 26 zákona č. 256/2001 Sb.).

Tento hřbitovní řád nabývá platnosti dnem 25 října 2001.