Obecně závazné vyhlášky
Tisk článku

Nařízení o zákazu podomního prodeje

Obec Slatina nad Zdobnicí, 517 56 Slatina nad Zdobnicí 198, IČ: 00275395

Nařízení obce č. 1/2017,

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

 

Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí se na svém zasedání dne 14/09/2017
usnesením č. 22/2017/4 f) usneslo vydat na základě  ustanovení § 18 odst. 3
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1, § 84 odst. 3 a § 102
odst. 4 ve spojení s odst. 2 písm. d) a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení
:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Předmětem tohoto nařízení obce (dále jen „nařízení“) je stanovit, které druhy
  prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu určenou
  k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona[1])
  na území obce Slatina nad Zdobnicí jsou zakázány.
 1. Účelem tohoto nařízení je nenarušování ochrany obydlí, zajištění veřejného
  pořádku a zvýšení bezpečnosti obyvatel obce Slatina nad Zdobnicí.

Čl. 2 Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:

 1. Podomním prodejem se rozumí prodej zboží či poskytování služeb nebo
  nabízení prodeje zboží či poskytování služeb provozovaný bez pevného
  stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov apod. bez předchozí objednávky.
 1. Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboží nebo poskytování služeb
  nebo nabízení prodeje zboží či poskytování služeb na veřejném prostranství
  s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného
  pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky, přičemž
  není rozhodující, zda ten, kdo zboží nebo služby prodává či nabízí, se přemísťuje
  nebo postává na místě.

Čl. 3 Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

Na území obce Slatina nad Zdobnicí se podomní prodej a pochůzkový prodej zakazují.

Čl. 4 Prodej zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na:

a)   očkování domácích zvířat,

b)   na prodej předmětů v rámci konání veřejných sbírek podle zvláštního
právního předpisu[2]),

c)   nabízení služeb kominíků a revizních techniků spočívající v čištění,
kontrole a revizi spalinové cesty[3]),

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

 1. Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle
  zvláštních právních předpisů[4]).
 1. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 30/09/2017

 

.......................................................                       ................................................

             Ing. František Kubíček                                         Mgr. Petr Tůma
                místostarosta                                                              starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15/09/2017

Sejmuto z úřední desky dne: 30/09/2017    

Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.

 


[1]) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[2]) Zákon č.117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých
zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.

[3]) Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

[4]) § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

 

 

Tisk článku