Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška číslo 1/2007

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 obce Slatina nad Zdobnicí
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území

Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí se na svém zasedání dne 26.7.2007 usneslo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon o odpadech“) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Závaznost obecně závazné vyhlášky

1. Obec Slatina nad Zdobnicí zavádí touto obecně závaznou vyhláškou na území obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území.
2. Tato obecně závazná vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují.

Čl. 2

Základní pojmy

1. Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., katalog odpadu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
2. Nakládání s odpady – jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
3. Původce odpadu – právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném (obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů).
4. Oprávněná osoba- každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.

Čl. 3

Nakládání s komunálním odpadem

1. Pro nakládání s komunálním odpadem k jeho shromažďování a třídění jsou určeny tyto sběrné nádoby a zařízení:
a) Sběrné nádoby (popelnice o obsahu 110, resp. 220 litrů nebo pytle s potiskem RUND Jaroměř s.r.o.) slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popele, sazí, nevratných obalů z domácností, kuchyňských odpadů atd. Popelnice si opatřují občané sami, případně na požádání přímo od f. RUND.
b) V lokalitách nedostupných svozové firmě (sníh, terénní problémy) jsou umístěny velkoobjemové kontejnery o obsahu 7 m3 s přesným určením uživatelů. Lokality: chatová oblast“Paseky“ u čp. 315, kopec pod čp. 197, bytovka pro čp. 286 až 289.
c) Kontejnery o obsahu 7 m3 na tříděný odpad- sklo, železo a nespecifikovaný materiál (slamníky, hadry atd.) jsou umístěny ve sběrném dvoře u čp. 38. Jejich odvoz zajišťuje f. Odpady Solnice s.r.o. ing. Kejval a Sběrné suroviny Plundra Žamberk.
d) Mobilní sběrná střediska odpadů, kde lze odložit nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu, např. olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky, staré nátěrové hmoty, monočlánky, televizory, lednice atd. zajišťuje obec Slatina nad Zdobnicí 2x ročně a stanoviště je na autobusových zastávkách. Konkrétní termín je vždy předem oznámen ve Slatinském měsíčníku a na místním kanále kabelové televize.
e) Sběr vyřazených léků, které jsou ve smyslu zákona o odpadech komunálním odpadem, je v lékárně „Na Panské“, Rychnov nad Kněžnou 23.
2. Do uvedených zařízení a nádob nelze ukládat inertní materiál, jako např. Odpad z demolic a staveb, zeminu atd. Sběrné nádoby se umísťují na stálých stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby byly dobře přístupné při vyprazdňování.

Čl. 4

Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti lze odkládat pouze do velkoobjemových kontejné- rů oprávněné osoby, kde jsou následně odvezeny na náklady původce tohoto odpadu na řízenou skládku. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.

Čl. 5

Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle článku 3 této obecně závazné vyhlášky, pokud tento odpad nevyužily samy v souladu se zákonem o odpadech.

Čl. 6

Sankce

Porušení povinností při nakládání s komunálním a stavebním odpadem lze postihnout podle příslušných právních předpisů.

Čl. 7

Zrušující ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce č. 5/1/c ze dne 16.12.1999.

Čl. 8

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.