Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška číslo 1/2009

Veřejná vyhláška 1/2009
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:
Změna č. 1
Územního plánu obce Slatina nad Zdobnicí
 

Zastupitelstvo obce Slatina n. Zd., příslušné podle § 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), za použití § 43 odst. 4) a § 55 odst. 2) stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací doku-mentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících (až § 174) zá-kona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3) stavebního zákona

v y d á v á

podle § 173 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, tuto Změnu č. 1 územního plánu obce (dále jen ÚPO) Slatina n. Zd., schváleného usnesením obecního za-stupitelstva Slatina n. Zd. ze dne 29.06.2000, jehož závazná část byla vyhlášena obecně zá-vaznou vyhláškou starosty obce Slatina n. Zd. o schválení ÚPO Slatina n. Zd. ze dne 30.06.2000 (s účinností od 15.07.2000),
jako opatření obecné povahy.


Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto:

1. Předmět změny:
1.1. Změnou č. 1 ÚPO Slatina nad Zdobicí se vymezují následující funkční plochy:
a) pro bydlení v k. ú. Slatina nad Zdobicí, označené v grafické části dokumentace Z1.1, kde dochází ke změně původní funkční plochy KZT- krajinná zóna travní na funkční plochu OZV-obytná zóna venkovská
b) pro bydlení v k. ú. Slatina nad Zdobicí, označené v grafické části dokumentace Z1.2, kde dochází ke změně původní funkční plochy KZO- krajinná zóna „orná půda“ na funkční plochu OZV-obytná zóna venkovská
c) pro bydlení v k. ú. Slatina nad Zdobicí, označené v grafické části dokumentace Z1.3, kde dochází ke změně původní funkční plochy KZT- krajinná zóna travní na funkční plochu OZV-obytná zóna venkovská
d) pro bydlení v k. ú. Slatina nad Zdobicí, označené v grafické části dokumentace Z1.4, kde dochází ke změně původní funkční plochy KZT- krajinná zóna travní, krajinná zóna ekologická na funkční plochu OZV-obytná zóna venkovská
1.2. Změnou č. 1 dochází ke změně vymezení lokálního biokoridoru BK13 kvůli navrhované ploše Z1.4, který byl ve schváleném ÚPO Slatina nad Zdobicí veden KZO - krajinnou zónu travní. Biokoridor je veden východněji podél navrhované plochy Z1.4.
1.3. Změnou č. 1 dochází ke změně umístění trafostanice VN/NN kvůli navrhované ploše Z1.3, která byla ve schváleném ÚPO Slatina nad Zdobicí umístěna v KZO-krajinné zóně travní. Trafostanice je umístěna severněji od navrhované plochy Z1.3.
1.4. Pro funkční plochy vymezené v odstavci 1 platí regulativy uvedené v původním ÚPO Slatina nad Zdobicí, který byl schválen zastupitelstvem obce Slatina nad Zdobicí a zá-vazná část vyhlášena obecně závaznou vyhláškou obecní rady ve Slatině nad Zdobicí. Podmínka pro lokality Z1.3 a Z1.4: Výškové umístění staveb pro bydlení bude přizpů-sobeno možnému ovlivnění povodňovými průtoky povrchové vody z PP Slatinského potoka (č. Z1.3) a ze Slatinského potoka (č. Z1.4).
1.5. Lokality Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4 vymezené v odstavci 1 se zařazují do zastavitelných ploch.

2. Údaje o počtu listů Změny č. 1 ÚPO Slatina n. Zd. a počtu výkresů k ní připojené grafické části:
Jedná se o dokumentaci zpracovanou projektantem.
2.1. Dokumentace změny č. 1 ÚPO Slatina n. Zd. se skládá z textové části a grafické části v následujícím počtu listů textu a počtu mapových listů:
2.1.1. Textová část změny č. 1 ÚPO Slatina n. Zd.:
– obsahuje změnu závazné části ÚPO Slatina n. Zd. – 1 list A4
2.1.2. Grafická část změny č. 1 ÚPO Slatina n. Zd.:
- Hlavní výkres – funkční zónování - 4 výkresy pro jednotlivé lokality: HV 1.1; HV 1.2; HV 1.3 a HV 1.4 v měřítku 1:2880

3. Rozsah platnosti:
Změna č. 1 ÚPO Slatina n. Zd. je platná pro správní území Obce Slatina n. Zd., tj. pro katastrální území Slatina n. Zd.


O d ů v o d n ě n í

Odůvodnění Změny č. 1 územního plánu obce Slatina n. Zd. obsahuje textovou a grafic-kou část.

A. Textová část

1. Postup při pořízení změny:
1.1. Schválení pořízení změny:
V souladu s § 6 odst. 5) písm. a) a § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon) bylo schváleno pořízení této změny v zastupitelstvu obce Slatina n. Zd. dne 31.07.2008. Přitom byly splněny všechny náležitosti dle § 46 a § 6 odst. 6) písm. b) stavebního zá-kona. Zastupitelstvo obce podle § 47 odst. 1) /zadání změny/ a podle § 53 odst. 1) /návrh změny/ stavebního zákona zvolilo určeného zastupitele, a to pana starostu Ing. Františka Kubíčka.
1.2. Pořízení změny:
Dopisem ze dne 18.08.2008 (doručeným dne 20.08.2008 požádala Obec Slatina n. Zd. podle § 6 odst. 1) písm. c) stavebního zákona o pořízení této změny Městský úřad, od-bor regionálního rozvoje, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov n. Kn., který je příslušným úřadem územního plánování.
1.3. Zpracování zadání:
Úřad územního plánování – Ing. Milan Jasanský, ve spolupráci s určeným zastupitelem – panem starostou Ing. Františkem Kubíčkem, zpracoval dne 03.09.2008 návrh zadání Změny č. 1 ÚPO Slatina n. Zd.
1.4. Projednání zadání:
Dne 04.09.2008 bylo oznámeno projednání návrhu zadání této změny. K tomu byl návrh zadání vystaven k veřejnému nahlédnutí od 08.09.2008 do 10.10.2008. Dotčené orgány a sousední obce byly obeslány jednotlivě. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Rychnov n. Kn. od 05.09.2008 do 10.10.2008 a na úřední desce Obecního úřadu Slatina n. Zd. od 04.09.2008 do 10.10.2008.
K návrhu zadání byl uplatněn požadavek odboru životního prostředí a zemědělství Kraj-ského úřadu Královéhradeckého kraje v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu na zmenšení plochy v lokalitě č. 4 na polovinu, tj. pro možnost výstavby jen jednoho rodinného domu. Požadavek byl zapracován pořizovatelem do výsledného znění zadání.
Nebyly uplatněny žádné podněty sousedních obcí a žádné připomínky právnických a fyzických osob.
Pořizovatel zpracoval vyhodnocení požadavků, podnětů a připomínek dne 13.10.2008.
Současně provedl i úpravu textu zadání.
1.5. Schválení zadání:
Zadání předmětné změny bylo schváleno zastupitelstvem obce Slatina n. Zd. dne 16.10.2008 na 9. veřejném jednání, usnesením č. 9/1/k/08.
1.6. Zpracování návrhu změny:
Návrh Změny č. 1 ÚPO Slatina n. Zd. zpracoval autorizovaný architekt Ing. arch. Pavel Kramář – číslo autorizace: ČKA 02 091, bytem Pod Zahrady 1305, 503 46 Třebechovice pod Orebem.
1.7. Společné jednání k návrhu:
Oznámením ze dne 19.03.2009 bylo svoláno společné jednání k návrhu změny na 14.04.2009. Dotčeným orgánům a sousedním obcím bylo oznámení zasláno jednotlivě. Současně byl návrh řešení vystaven k nahlédnutí od 23.03.2009 do 14.05.2009. Společ-ného jednání se zúčastnili pouze zástupci odboru životního prostředí Městského úřadu Rychnov n. Kn., pořizovatele, Obce Slatina n. Zd. a projektant. Ke společnému jednání a na tomto jednání nebyla uplatněna žádná stanoviska, která by obsahovala nějaké při-pomínky k vlastnímu řešení návrhu změny. V termínu pro uplatnění stanoviska byl vznesen požadavek odboru životního prostředí Městského úřadu Rychnov n. Kn. z hle-diska vodního hospodářství ve smyslu přizpůsobení výškového umístění objektů pro bydlení v lokalitách č. 3 a 4 tak, aby nebyly ovlivněny povodňovými průtoky povrchové vody z pravostranného přítoku Slatinského potoka (lokalita č. 3) a z vlastního Slatin-ského potoka (lokalita č. 4).
1.8. Posouzení návrhu krajským úřadem:
Pořizovatel zpracoval Zprávu o projednání návrhu Změny č. 1 ÚPO Slatina n. Zd. v souladu s § 12 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a předložil návrh změny a této zprávy k posouzení krajskému úřadu podle § 51 odst. 1) stavebního zákona a to 19.05.2009 (doručeno 20.05.2009).
Krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu vydal stanovisko k návrhu změny dne 08.06.2009, pod zn. 9539/UP/2009/Sm.
1.9. Úprava návrhu dle § 52 odst. 1) stavebního zákona:
Ve smyslu požadavku odboru životního prostředí Městského úřadu Rychnov n. Kn. z hlediska vodního hospodářství bylo zabezpečeno doplnění řešení této změny.
1.10. Veřejné projednání návrhu změny:
Pořizovatel oznámil dne 12.06.2009 veřejné projednání návrhu. K tomu byl „upravený“ a posouzený návrh změny vystaven k veřejnému nahlédnutí od 18.06.2009 do 04.08.2009, svoláno projednání na 04.08.2009 v 9,00 hod. do zasedací místnosti Obec-ního úřadu Slatina n. Zd. Veřejná vyhláška k oznámení byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Rychnov n. Kn. od 15.06.2009 do 04.08.2009 a na úřední desce Obecního úřadu Javornice od 15.06.2009 do 04.08.2009. Dotčeným orgánům, soused-ním obcím a krajskému úřadu bylo oznámení veřejného projednání zasláno jednotlivě 30 dnů před vlastním jednáním a to s upozorněním, že dotčené orgány uplatňují na závěr veřejného projednání svá stanoviska k připomínkám a námitkám a že se k později uplatněným stanoviskům nepřihlíží /§ 52 odst. 3) stavebního zákona/.
Veřejného projednání návrhu změny se zúčastnil starosta obce Ing. František Kubíček a zástupci pořizovatele Ing. Milan Jasanský a Ing. Pavlína Ciranová. Zástupci dotčených orgánů a sousedních obcí se nedostavili. Nepřišla ani žádná právnická a fyzická osoba. Žádné připomínky a námitky nebyly v celém průběhu projednávání uplatněny.
1.11. Přezkoumání návrhu změny pořizovatelem podle § 53 odst. 4) a 5) stavebního zákona.
Pořizovatel přezkoumal návrh předmětné změny ohledně souladu s následujícími záko-nem danými materiály a požadavky:
• politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace vydaná krajem,
• cíle a úkoly územního plánování a to zejména požadavky na ochranu architektonic-kých a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,
• požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
• požadavky zvláštních právních předpisů a stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
• vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
• stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením jak bylo zohledněno,
• vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.
Výsledek přezkoumání je uveden v následujících samostatných částech odůvodnění.
1.12. Předložení návrhu na vydání Změny č. 1 ÚPO Slatina n. Zd. jako opatření obecné pova-hy zastupitelstvu obce Slatina n. Zd.:
Na základě zabezpečení potřebných pořizovatelských prací byla Změna č. 1 ÚPO Slatina n. Zd. předložena zastupitelstvu obce Slatina n. Zd. k vydání jako opatření obecné povahy.

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů:
2.1. Navrženou změnou nedochází k zápornému vlivu na využívání území z hlediska širších vztahů, resp. z hlediska rozvojových záměrů nadmístního významu, z hlediska ploch a koridorů pro stavby dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, z hlediska regionálních a nadregionálních systémů ekologické stability a z hlediska limitů využití území nadmístního významu.
2.2. Obec Slatina n. Zd. patří do řešeného území ÚPn VÚC Orlické hory a podhůří.
2.2.1. - Pro řešené území nevyplývá z pohledu schváleného ÚPn VÚC Orlické hory a pod-hůří žádný konkrétní závěr z hlediska rozvojových ploch nadmístního významu, z hlediska ploch a koridorů pro stavby dopravní a technické infrastruktury nadmíst-ního významu, z hlediska limitů využití území nadmístního významu.
-Regionální a nadregionální systém ekologické stability byl v ÚPn VÚC Orlické hory a podhůří vymezen pouze částečně. V řešeném území se nenachází žádný nadregi-onální prvek. Přes řešené území prochází regionální biokoridor 815 „navržený k vymezení“ (dle ÚTP nadregionální a regionální ÚSES ČR se jedná o RK 815). Předmětný regionální biokoridor byl podrobněji vymezen ve schváleném ÚPO Slatina n. Zd. a vede mimo místa (plochy) této změny.
- Limity využití území nadmístního významu a veřejně prospěšné stavby v řešeném území nebyly stanoveny.
2.2.2. Rozpracované Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje – změna č. 1 ÚPO Slatina n. Zd. je s nimi v souladu.
2.3. Soulad s politikou územního rozvoje:
2.3.1. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území:
Návrh republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území je v ÚPO Slatina n. Zd. a v návrhu jeho Změny č. 1 zabezpečen stanovením konkrétních podmínek odpovídajících poměrům v řešeném území.
2.3.2. Rozvojové oblasti a rozvojové osy:
Předmětné řešené území se nenachází ani v rozvojové oblasti ani v rozvojové ose.
2.3.3. Specifické oblasti:
Předmětné řešené území se nenachází v žádné z vyjmenovaných specifických oblastí.
2.3.4. Koridory a plochy dopravy:
Řešené území nezasahuje žádný koridor ani plocha dopravní infrastruktury z hlediska politiky územního rozvoje.
2.3.5. Koridory a plochy technické infrastruktury:
Politika nepředpokládá žádný koridor ani plochu technické infrastruktury v řešeném území.
2.3.6. Změna územního plánu je v souladu s politikou územního rozvoje České republiky, konkretizující úkoly územního plánování v republikových, přeshraničních a meziná-rodních souvislostech. Změna územního plánu naplňuje vybrané republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.
2.4. Širší vztahy:
2.4.1. Program rozvoje Královéhradeckého kraje (2006) – změna č. 1 ÚPO Slatina n. Zd. je s programem rozvoje kraje v souladu.
2.4.2. Jedná se změnu místního významu. Z širších vztahů nevyplývají žádné požadavky na změnu územního plánu.

3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování:
3.1. Rozvoj území při splnění podmínek udržitelného rozvoje území:
Podmínky pro zajištění příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a pro soudržnost společenství obyvatel území lze v rámci dopadů předmětné změny považovat za vyvážené.
Veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území jsou v řešeném území vyvážené a při pro-jednávání nedošlo v tomto směru k žádným kolizím mezi jednotlivými zájmy v území.
3.2. Požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území:
Předmětná změna nebude mít negativní dopady do architektonických a urbanistických hodnot předmětného řešeného území.
3.3. Požadavky na ochranu nezastavěného území:
Z hlediska ochrany nezastavěného území zde nedochází k podstatnému trvalému záboru tohoto území. Zvětšení záboru zemědělské půdy není zásadní. Návrhy změn doplňují proluky mezi stávající zástavbou, případně na tuto zástavbu navazují.
Nedojde k zásadnímu narušení přírodního prostředí a krajinného rázu. Dopady na zdraví lidu se nepředpokládají. Nezvýší se nebezpečí přírodních katastrof a živelných pohrom.
3.4. Změna územního plánu je v souladu s cíli územního plánování. Je řešena s ohledem na vztah přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území. Cílem je dosažení trvale udržitelného rozvoje, tj. vytvoření podmínek pro příznivé životní prostředí, hos-podářský rozvoj a uspokojení potřeb současné generace, aniž by byly ohroženy pod-mínky života generací budoucích.
3.5. Změna územního plánu usiluje o komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území. Chrání přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Určuje pod-mínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.

4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:
4.1. Při zpracovávání této změny projektantem i při pořizování této změny pořizovatelem byla dodržena všechna ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích právních před-pisů. Tuto skutečnost lze dokladovat na vlastní dokumentaci změny a na průběhu jejího pořizování.
4.2. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů:
4.2.1. V době zahájení zpracovávání předmětné změny nebyly zpracovány územně analy-tické podklady. Požadavky tak nemohly být uplatněny v zadání. Následné zpracování územně analytických podkladů nemělo na vlastní záměry této změny žádný vliv.
4.3. Zhodnocení dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace:
4.3.1. Podkladem pro zpracování změny č. 1 ÚPO Slatina n. Zd. je ÚPO Slatina n. Zd., zpracovaný Ing. arch. Pavlem Kramářem.
4.3.2. Platný ÚPO Slatina n. Zd. je základním koncepčním dokumentem řešícím rozvoj obce. Urbanistická koncepce založená tímto územním plánem zůstává nadále platná a změna územního plánu ji doplňuje a rozvíjí.

5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stano-visky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:
5.1. Z hlediska chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída a ochranným pásem vodního zdroje nebyly příslušným vodohospodářským správním orgánem uplat-něny žádné připomínky.
Nedochází ke kolizím s předpisy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa ani s dalšími právními předpisy.
5.2. Z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí nebyl uplatněn požadavek u zadání této změny.
5.3. Žádné rozpory nebylo třeba řešit.

6. Vyhodnocení splnění zadání a splnění pokynů pro úpravu návrhu pro veřejné pro-jednání:
6.1. Splnění požadavků zadání:
6.1.1. Zadání změny č. 1 ÚPO Slatina n. Zd. bylo plně respektováno. Zadání bylo schvále-no 16.10.2008. Záměry změny respektují požadavky na ochranu životního prostředí, přírody, přírodních prvků a krajiny, na kvalitu dopravy, dopravní obsluhy a technické infrastruktury, na ochranu památek a ostatních dochovaných staveb a cenných sta-vebních souborů a jejich urbanistické struktury.
6.2. Splnění pokynů pro úpravu návrhu pro veřejné projednání:
6.2.1. Na základě projednání došlo pouze k drobnému doplnění, které bylo zpracováno ve spolupráci pořizovatele a projektanta.

7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území:
7.1. Předmětem Změny č.1 ÚPO jsou čtyři rozvojové plochy pro bydlení malého rozsahu (ozn. Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4), které logicky navazují na současně zastavěné území obce s plochami pro bydlení.
7.1.1. Nová plocha obytné zóny venkovské – západní část obce – č. Z1.1:
Návrh nové „obytné zóny venkovské“ navazuje na zastavěné území v západní části obce na parc. č. 86/7. Stávající funkční plochou je „krajinná zóna travní“. Podél nově navrhované plochy vede místní komunikace.
S ohledem na § 55 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-ním řádu (stavební zákon), dále jen stavební zákon, je třeba prokázat nemožnost vy-užití již vymezených zastavitelných ploch a potřebu vymezení nových zastavitelných ploch. Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch je dána prokazatelným zájmem vlastníka na zastavění rodinným domem pro vlastní potřebu. Pozemek je vedený jako trvalý travní porost. Z urbanistického hlediska je návrh na zastavění rodinným domem jednoznačně správným řešením. Pozemek se nachází mezi zastavěným územím a místní komunikací. Předmětná změna umožní okamžitou zástavbu vlastní-kovi na jeho pozemku.
7.1.2. Nová plocha obytné zóny venkovské – centrum obce – č. Z1.2:
Návrh nové „obytné zóny venkovské“ vyplňuje mezeru v zastavěném území v centrální části obce na parc. č. 508/1. Stávající funkční plochou je „krajinná zóna orná půda“. Podél nově navrhované plochy vede místní komunikace.
S ohledem na § 55 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-ním řádu (stavební zákon), dále jen stavební zákon, je třeba prokázat nemožnost vy-užití již vymezených zastavitelných ploch a potřebu vymezení nových zastavitelných ploch. Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch je dána prokazatelným zájmem potenciálního kupce na zastavění rodinným domem pro vlastní potřebu. Pozemek je vedený jako orná půda. Z urbanistického hlediska je návrh na zastavění rodinným domem správným řešením. Pozemek se nachází prakticky uvnitř zastavěného území s místní komunikací po jedné straně. Předmětná změna umožní okamžitou zástavbu zájemci o koupi na tomto pozemku.
7.1.3. Nová plocha obytné zóny venkovské – východně od centra obce – č. Z1.3:
Návrh nové „obytné zóny venkovské“ navazuje na zastavěné území východně od centra obce na části parc. č. 751/6. Stávající funkční plochou je „krajinná zóna trav-ní“. Podél nově navrhované plochy vede účelová komunikace. Plocha dále navazuje na silnici III/3195. V jižní části pozemku je navržena v ÚPO Slatina n. Zd. trafosta-nice. Při řešení změny tak dojde k přesunu návrhu této navržené trafostanice, a to do severovýchodního rohu pozemku parc. č. 751/6.
S ohledem na § 55 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-ním řádu (stavební zákon), dále jen stavební zákon, je třeba prokázat nemožnost vy-užití již vymezených zastavitelných ploch a potřebu vymezení nových zastavitelných ploch. Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch je dána prokazatelným zájmem vlastníka na zastavění rodinným domem pro vlastní potřebu. Pozemek je vedený jako orná půda. Z urbanistického hlediska je návrh na zastavění rodinným domem vhodným řešením. Pozemek se nachází na okraji zastavěného území při silnici III/3195, která je zde obestavěná jen z jedné strany. Předmětná změna umožní oka-mžitou zástavbu vlastníkovi na jeho pozemku.
7.1.4. Nová plocha obytné zóny venkovské – jihovýchod obce – č. 1.4:
Návrh nové „obytné zóny venkovské“ navazuje na zastavěné území ve východní části obce na části parc. č. 1380/1. Stávající funkční plochou je částečně „krajinná zóna travní“ a částečně „krajinná zóna ekologická“. Plocha je od místní komunikace oddě-lena potokem a pozemkem ve vlastnictví obce. Součástí návrhu je tak i přístupová komunikace po pozemku obce (1379/1) a posunutí lokálního biokoridoru BK 13 do východní části parc. č. 1380/1
S ohledem na § 55 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-ním řádu (stavební zákon), dále jen stavební zákon, je třeba prokázat nemožnost vy-užití již vymezených zastavitelných ploch a potřebu vymezení nových zastavitelných ploch. Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch je dána zájmem vlastníka na prodeji pozemku zájemci o stavbu rodinného domu. Pozemek je vedený jako trvalý travní porost. Z urbanistického hlediska je návrh na zastavění rodinným domem schůdným řešením. Pozemek se nachází mezi dvěma zastavěnými územími.
7.2. Pro všechny lokality platí:
Stávající zastavitelné plochy pro bytovou výstavbu ve Slatině nad Zdobicí většinou na-rážejí na problém, že vlastník není ochoten část plochy odprodat a celou rozvojovou plochu není schopen rozparcelovat a zainvestovat komunikacemi a sítěmi technického vybavení. Výjimkou je největší zastavitelná plocha nacházející se v západní části obce severně od železniční zastávky, kterou obec vykoupila a připravuje její zainvestování dopravní a technickou infrastrukturou.
7.3. V územním plánu obce Slatina nad Zdobicí byl veden podél potoka lokální biokoridor ozn. B12 s navazujícím biokoridorem B13. V souvislosti s návrhem plochy Z1.4 byla trasa biokoridoru B13 přemístěna západně o cca 50m.
7.4. Vymezení funkční plochy OZV-obytná zóna venkovská je obsaženo v původním ÚPO Slatina nad Zdobicí v materiálu Návrh regulativů územního rozvoje:
Obecná charakteristika:
Venkovská obytná zóna je vymezena pro specifický životní styl vyplývající z tradič-ního spojení obytné funkce s malým a středním zemědělským podnikáním.
Regulativ funkční náplně zóny:
Přípustné jsou:
Obytné a rodinné domy
Usedlosti a objekty individuální rekreace
Malá zařízení živočišné a rostlinné výroby
Sklady plodin a zemědělské techniky
Sadovnické a zahradnické provozy a plochy
Obchody, restaurační a ubytovací zařízení (agroturistika)
Řemesla sloužící převážně obyvatelům a provozu zóny
Výjimečně a podmínečně přípustné jsou:
Drobná zdravotnická zařízení
Nepřípustné jsou:
Zařízení s přísnější hygienickou ochranou.
Průmyslové výrobní podniky
Regulativ míry stavebního využití pozemků:
Koeficient zastavěných ploch (KZP).............0,3
Koeficient podlažních ploch (KPP).............0,5
Architektonické regulativy:
Výška zástavby: 1-2 NP , max. 7 m po okap
Tvar střechy: sedlová, valbová, mansardová, ve spádu 35o- 50o.
7.5. Lokality budou napojeny na stávající sítě technické infrastruktury, návrh nevyvolal změnu koncepce obsluhy území technickou infrastrukturou.
7.6. Řešené plochy se nacházejí v CHOPAVu Východočeská křída, jehož omezení je třeba respektovat. Při využití lokalit budou respektovány veškeré limity vycházející z platných právních předpisů a rozhodnutí.

8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí:
8.1. Důsledky na udržitelný rozvoj území:
8.1.1. Životní prostředí:
8.1.1.1. Změna územního plánu nebude mít významný vliv na ochranu přírody a krajiny (tj. na ochranu zvláště chráněných území, na ochranu významných krajinných prvků, přírodních parků, zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů, prioritních typů sta-novišť a druhů, na ochranu krajinného rázu, na ochranu lesů a vodních zdrojů).
8.1.2. Přírodní hodnoty:
8.1.2.1. Změna nenarušuje vyhlášené významné krajinné prvky ani významné krajinné prvky vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny.
8.1.2.2. Změna nemá negativní dopad na chráněná území přírody a na památné stromy.
8.1.2.3. Změna nenarušuje podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída.
8.1.3. Územní systém ekologické stability:
8.1.3.1. Změna respektuje prvky územního systému ekologické stability, obsažené v platném ÚPO Slatina n. Zd.
8.1.4. Kulturní a civilizační hodnoty:
8.1.4.1. Změna územního plánu nebude mít významný vliv na kulturní hodnoty, urbanistické hodnoty, architektonické a archeologické hodnoty a dědictví.
8.1.4.2. Změna nemá žádné negativní dopady na kulturní památky.
8.1.4.3. Celé řešené území je v archeologickém zájmu, ve smyslu § 22, odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči, v platném znění, proto v případě jakýchkoliv zemních stavebních prací a úprav terénu musí jejich investor již v době přípravy stavby informovat o této skutečnosti Muzeum a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a uzavřít před zahájením prací smlouvu o provedení záchranného archeo-logického výzkumu s organizací mající oprávnění k provádění archeologických vý-zkumů.
8.1.5. Hospodářský potenciál rozvoje:
8.1.5.1. Změnou se nemění.
8.1.6. Soudržnost společenství obyvatel území:
8.1.7. Změnou nebude narušena.
8.2. V zadání nebylo požadováno vyhodnocení vlivu na životní prostředí ani vlivu na evrop-sky významné lokality či ptačí oblasti a proto nebylo zpracováváno a projednáváno. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo třeba vy-dávat.
Lokality s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy se v řešeném území nena-cházejí.
8.3. Z hlediska vlastního udržitelného rozvoje a zajištění podmínek pro život budoucích ge-nerací není tato změna č. 1 problematická. Změna nenarušuje ochranu lesa, ochranu vodních zdrojů, ochranou ovzduší a ochranu zemědělské půdy. Nejsou dotčeny kulturní a civilizační hodnoty. Návrh je z hlediska rozvoje hospodářského potenciálu v daném území účelný a nenarušuje soudržnost společenství obyvatel v území.

9. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch:
9.1. S ohledem na § 55 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dále jen stavební zákon, je třeba prokázat ne-možnost využití již vymezených zastavitelných ploch a potřebu vymezení nových za-stavitelných ploch.
Před 10 lety byl schválen ÚPO Slatina nad Zdobnicí. Do dnešní doby probíhala výstav-ba podle tohoto plánu bez potřeby změn. Zde předkládané změny jsou plochami pro bydlení malého rozsahu. Jedná se vždy o stavbu jednoho rodinného domu na navržené ploše. Tyto plochy se nachází uvnitř obce a logicky navazují na urbanizované území a nevybočují do volné krajiny. Dochází zde k uspokojení místních obyvatel stavět na vlastním pozemku objekt pro bydlení. Nejedná se o velká plošná území pro několik ro-dinných domů. Současně dochází ke změně vedení navrhovaného lokálního biokoridoru a přemístění navrhované trafostanice. Šíře lokálního biokoridoru bude cca 20m.

10. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa:
10.1. V rámci změny č. 1 nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. Nedochá-zí ani k zásahu do ochranného pásma 50 m od hranice lesa.
10.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond:
10.2.1. Plochy určené pro zástavbu jsou situovány na půdách V. třídy ochrany v přímé ná-vaznosti na zastavěné území obce. Jedná se o 4 plochy po 1 RD. Lokální biokoridor B13 je přesunut o 50m. Oproti původnímu řešení dojde k menšímu záboru zeměděl-ské půdy s ohledem na menší plochu biokoridoru.
10.2.2. Přehled předpokládaného odnětí zemědělského půdního fondu:

Tabulka ZPF

úhrn výměry výměra zemědělské půdy v řešené lokalitě
zemědělské půdy v ha dle kultur v ha
lokalita ur-ban.řešení funnkční vy-užití řešené loka-lity výměra v ha k.ú. Slatina nad Zdobnicí cel-kem v za-stavěné části obce mimo za-stavěnou část obce BPEJ tří-da ochrany druh pozemku plo-cha dle druhu v za-stavěné části obce mimo za-stavěnou část obce po-známka
PLOCHY ZASTAVITELNÉ
Z1.1 bydlení 0,20 0,20 0,00 0,2 7.37.46 V. trvalý travní porost 0,2 0,00 0,2
OZV - 1 RD
Z1.2 bydlení 0,18 0,18 0,00 0,18 7.54.11 V. orná p. 0,18 0,00 0,18
OZV - 1 RD
Z1.3 bydlení 0,28 0,28 0,00 0,28 7.54.11 V. orná p. 0,28 0,00 0,28
OZV - 1 RD
Z1.4 bydlení 0,11 0,11 0,00 0,11 7.54.11 V. trvalý travní porost 0,11 0,00 0,11
OZV - 1 RD
Z1.4 komunikace přístupová 0,02 0,02 0,00 0,02 7.54.11 V. trvalý travní porost 0,02 0,00 0,02
ZSD - obslužná
CELKEM 0,79 0,79 0,00 0,79 0,79 0,00 0,79 ha

10.2.3. Změna č. 1 ÚPO Slatina n. Zd. navrhuje nový zábor 0,79 ha zemědělské půdy.

11. Rozhodnutí o námitkách a jeho odůvodnění:
11.1. Žádné námitky nebyly uplatněny, proto o nich není třeba rozhodovat.

12. Vyhodnocení připomínek:
12.1. Žádné připomínky ze strany sousedních obcí a ze strany právnických a fyzických osob nebyly uplatněny, proto není třeba připomínky vyhodnocovat.

13. Uložení dokumentace:
13.1. Vydaná Změna č. 1 ÚPO Slatina n. Zd. bude založena do jednotlivých paré původní dokumentace, tj. na odboru výstavby Městského úřadu Rychnov n. Kn. (stavební úřad), na odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Rychnov n. Kn. – úřad územního plá-nování a na Obecním úřadu Slatina n. Zd. Záznam o vydání této změny bude proveden do textové části a do hlavního výkresu původní dokumentace.
13.2. Změnu dále obdrží Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Hradec Králové.

B. Grafická část

Grafická část odůvodnění změny č. 1 ÚPO Slatina n. Zd. se skládá z následujících vý-kresů:
• Koordinační výkres – 4 listy pro jednotlivé lokality: KV 1.1; KV 1.2; KV 1.3 a KV 1.4 v měřítku 1:2880
• Výkresy záborů půdního fondu - 4 listy pro jednotlivé lokality: ZPF 1.1; ZPF 1.2; ZPF 1.3. a ZPF 1.4 v měřítku 1:2880


Účinnost:

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 1 územního plánu obce Slatina n. Zd. nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky /§ 173 odst. 1) záko-na č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění/.


Poučení:

Proti Změně č. 1 územního plánu obce Slatina n. Zd. vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek /§ 173 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění/.

 

 

Mgr. Jiří D u d í k Ing. František K u b í č e k
místostarosta obce starosta obce

Tato veřejná vyhláška k opatření obecné povahy musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce:

Vyvěšeno dne: .......... Sejmuto dne: ..........
Razítko a podpis orgánu
potvrzujícího vyvěšení a sejmutí: