Slatina nad Zdobnicí

Aktuálně
Tisk článku

Výluka na trati Doudleby - Rokytnice

Doudleby nad Orl. – Rokytnice v Oh.

     19., 20., 21., 22., 23., 26., 27., 28. a 29. března 2018

 

     Vždy od 7.10 do 14.30 všechny vlaky nahrazeny autobusy !!!

 

více naleznete zde:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyluka-03-2018.pdf 499.7 Kb
Tisk článku
Tisk článku

Objednané kompostéry jsou připraveny k odvozu

Objednané kompostéry jsou připraveny k odvozu

Dostavte se prosím k podpisu 
smlouvy a k převzetí kompostéru 
ve středu a v pondělí na Obecní úřad
od 09:00 do 11:30 a 
od 13:00 do 17:00 

Pouze pro na obci předem zaevidované 
objednávky.
Kompostér je k odvozu rozebraný
- nejlépe ho vzít autem…
Jaro je tu a konečně i kompostéry!

 

Tisk článku
Tisk článku

Platby za komunální odpad v roce 2018

Na Obecním úřadě ve Slatině nad Zdobnicí č.p. 198 bude vybírán poplatek za svoz
komunálního odpadu první čtyři březnové čtvrtky - staré známky platí do 31/03/2018.

Tedy čtvrtky: 1. března, 8. března, 15. března, 22. března 2018 od 14:00 do 17:00

Za cenu:

2 měs (120l/240l): 520/1039 Kč
1 měs (120l/240l): 935/1870 Kč
Kombi (120l/240l): 1438/2876 Kč
14 denní (120l/240l): 1839/3678 Kč

 

Upozornění: Každý občan je povinen ze zákona mít zajištěn pravidelný svoz odpadu.

Při nejasnostech nás neváhejte kontaktovat na telefonu 494 594 266 – Váš Obecní úřad

Tisk článku
Tisk článku

Nařízení o zákazu podomního prodeje

Obec Slatina nad Zdobnicí, 517 56 Slatina nad Zdobnicí 198, IČ: 00275395

Nařízení obce č. 1/2017,

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

 

Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí se na svém zasedání dne 14/09/2017
usnesením č. 22/2017/4 f) usneslo vydat na základě  ustanovení § 18 odst. 3
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1, § 84 odst. 3 a § 102
odst. 4 ve spojení s odst. 2 písm. d) a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení
:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Předmětem tohoto nařízení obce (dále jen „nařízení“) je stanovit, které druhy
  prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu určenou
  k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona[1])
  na území obce Slatina nad Zdobnicí jsou zakázány.
 1. Účelem tohoto nařízení je nenarušování ochrany obydlí, zajištění veřejného
  pořádku a zvýšení bezpečnosti obyvatel obce Slatina nad Zdobnicí.

Čl. 2 Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:

 1. Podomním prodejem se rozumí prodej zboží či poskytování služeb nebo
  nabízení prodeje zboží či poskytování služeb provozovaný bez pevného
  stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov apod. bez předchozí objednávky.
 1. Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboží nebo poskytování služeb
  nebo nabízení prodeje zboží či poskytování služeb na veřejném prostranství
  s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného
  pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky, přičemž
  není rozhodující, zda ten, kdo zboží nebo služby prodává či nabízí, se přemísťuje
  nebo postává na místě.

Čl. 3 Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

Na území obce Slatina nad Zdobnicí se podomní prodej a pochůzkový prodej zakazují.

Čl. 4 Prodej zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na:

a)   očkování domácích zvířat,

b)   na prodej předmětů v rámci konání veřejných sbírek podle zvláštního
právního předpisu[2]),

c)   nabízení služeb kominíků a revizních techniků spočívající v čištění,
kontrole a revizi spalinové cesty[3]),

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

 1. Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle
  zvláštních právních předpisů[4]).
 1. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 30/09/2017

 

.......................................................                       ................................................

             Ing. František Kubíček                                         Mgr. Petr Tůma
                místostarosta                                                              starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15/09/2017

Sejmuto z úřední desky dne: 30/09/2017    

Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.

 


[1]) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[2]) Zákon č.117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých
zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.

[3]) Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

[4]) § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

 

 

Tisk článku