Sportovní areál
Tisk článku

Provozní řád

SPORTOVNÍ   A   ODDECHOVÝ   AREÁL   VE   SLATINĚ   NAD   ZDOBNICÍ

 

Vlastník:Obec Slatina nad Zdobnicí 198, PSČ 517 56

 

 

                                                  

Zhotovitel :  SOVIS s.r.o., Pardubická 852/10a,

               500 04  Hradec  Králové 4

 

 

 

Výstavba sportovního a oddechového areálu byla realizována za podpory a dotace poskytnuté Regionální radou soudržnosti Severovýchod v rámci ROP NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013.

 

                                                     www.rada-severovychod.cz

Provozní řád

 

Sportovního a oddechového areálu ve Slatině nad Zdobnicí, víceúčelového sportoviště

 

1.Vstup na hřiště je povolen pouze  se souhlasem správce areálu, v jeho nepřítomnosti provo-

    Znatele hřiště. Právo vstupu je podmíněno přítomností pověřené osoby starší 18 let.

2. Právo ke hře mají všichni, kteří zaplatili hru nebo mají vyznačenou hru na permanentce

3. Všichni uživatelé hřiště jsou povinní se řídit pokyny správce hřiště, který je oprávněn při

     nedodržování pokynů, ničení zařízení nebo nevhodném chování uživatele z areálu hřiště

    vykázat.

 4. Vstup na hřiště je povolen pouze ve vhodné sportovní  obuvi, a to výhradně na suchý

     povrch.

    .

Nepřípustné jsou kopačky a podobná obuv se špunty a hroty!

5. V areálu  sportovního a oddechového areálu je zakázáno:

  •   kouřit, manipulovat s ohněm, pít alkoholické nápoje, a užívat návykové látky všeho druhu 

-     ničit zařízení a vybavení hřiště včetně oplocení

  • vjíždět na hřiště na kole, koloběžce, kolečkových bruslích a skateboardu   

-     vodit a venčit psy, kočky a jiná zvířata

  •  znečišťovat prostor hřiště zanášením bláta a  podobných nečistot

-      nosit skleněné lahve, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše  

6. Pokud uživatel poškodí zařízení hřiště nebo hřiště, je povinen toto neprodleně oznámit

    správci nebo provozovateli. Úmyslně způsobené škody je povinen uživatel odstranit na své

    náklady nebo opravu uhradit v plné výši.

7. Správce, provozovatel ani vlastník neodpovídají uživatelům za věci vnesené nebo odložené

    v prostoru hřiště. 

8. Uživatel je povinen se v prostoru hřiště chovat tak, aby neohrozil své ani zdraví ostatních.

9. Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na hřišti na vlastní nebezpečí, a z úrazů souvi-

    Sejících s činností návštěvníků areálu neplynou provozovateli žádné závazky ani plnění.    .

10.  Po ukončení činnosti je povinností uživatele plochu uvést do původního stavu, případně

     uklidit.

11. Používání skluzavky a dětských prolézaček je povoleno dětem do 13 let věku za dozoru

      osoby starší 18 let.

   

 Klíče je možno vyzvednout a rezervaci hřiště je nutno objednat u správce hřiště:

 
Pan:    Josef  Kotyza

       telefon:  736 237568, bytem Slatina nad Zdob. 76

 v případě nepřítomnosti

 

 

 

 

 

Provozní doba

Dle počasí a dohody se správcem

Úhrada za použití hřiště

Finanční úhrada za použití hřiště bude provedena na vyzvání správce nebo jeho zástupce při předávání hřiště po ukončení činnosti.

 

Děti do 15 let a děti Základní školy Slatina nad Zdobnicí:                                     zdarma

Organizavané oddíly pod TJ SOKOL Slatina nad Zdobnicí                                    zdarma

Ostatní veřejnost:  v době od 6.OO hod do 15.00 hod                        60 Kč/hod

                               V době od 15.00 hod do 22.00 hod                       90 Kč + sob., neď. a sv.

Permanentka (15 hodin) :                                                                                         900 Kč

Pořádání turnajů:                                                                                 500 Kč/hod

Pronájem fotbalového hřiště:                                                             2500 Kč/zápas

 

                       Důležitá telefonní čísla  

 

 

            Policie                         158

            Hasiči                          150

               Záchranná služba        155

 

Schváleno usnesením zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí dne 25. března 2010

 

 

 

 

.

 

 

                                                                                                                       

Tisk článku
Tisk článku

Dokumenty

1.4.2010 - Otevření sportovního a oddechového areálu ve Slatině nad Zdobnicí

1. dubna 2010 se uvádí do provozu nový sportovní a oddechový areál ve Slatině nad Zdobnicí.

Správcem areálu je p. Josef Kotyza, tel.: 736 237 568

  
 

24.11.2009 - Sportovní a oddechový areál ve Slatině nad Zdobnicí

V uplynulém období jste byli informováni o půběhu prací na současné nejdůležitější investiční akci, kterou je výstavba „Sportovního a oddechového areálu ve Slatině nad Zdobnicí“. Tento záměr je realizován na základě smlouvy mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod a Obcí Slatina nad Zdobnicí, o poskytnutí finanční pomoci z fondů Evropské unie ve výši 92,5 %, nejvýše však 15 262313 Kč. Projekt zpracovaný Miroslavem Vypušťákem, autorizovaným stavitelem pro pozemní stavby realizovala firma SOVIS s.r.o. z Hradce Králové, a to na základě výběrového řízení na nejvýhodnějšího dodavatele stavby.

Termín dokončení stavby byl stanoven k datu 31.3.2010. Práce probíhaly dle stanoveného harmonogramu s ohledem na klimatické podmínky, což umožnilo obci Slatina nad Zdobnicí požádat o vydání kolaudačního souhlasu. Vlastní jednání se uskutečnilo v pátek 6. listopadu 2009, a je třeba konstatovat, že stavba byla realizována v souladu s danými podmínkami.

Této pro obec významné události se zúčastnili všichni, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na realizaci tohoto pro obec významného díla. Čestnými a milými hosty byli také poslanec Parlamentu České republiky Josef Ježek a legendární fotbalista Antonín Panenka, kteří shodně kladně hodnotili toto dílo, a byli rovněž aktéry při přestříhnutí pásky po úvodním projevu starosty. Ten poděkoval zástupcům Regionální rady soudržnosti Severovýchod za poskytnutí významné dotace z fondů EU, která umožnila obci realizaci záměru, firmě DABONA s.r.o. zastoupené D. Chudobou, jednatelem společnosti, za zpracování žádosti, která vedla k rozhodnutí o přidělení dotace, stavební firmě SOVIS s.r.o. za vykonanou práci. Další poděkování patřilo zástupcům TJ Sokol, Základní a Mateřské školy jako hlavním spolupracovníkům při realizaci projektu, ale také všem hostům, kteří byli tomuto aktu přítomni. V následné části vyslovili všichni účastníci přesvědčení, že vybudováním tohoto díla budou jak širokou veřejností, tak hlavně mládeží tyto podmínky náležitě využity , což byl hlavní záměr projektu.

Na závěr je nutno dodat, že nejbližší společenská akce nejen místního významu se v našem Sportovním a společenském areálu uskuteční v příštím roce, kdy Slatina nad Zdobnicí bude slavit 750. výročí od svého založení, a při této příležitosti bude sportoviště oficielně pro veřejnost otevřeno. Ke slavnostní náladě jistě přispěje i zápas našich fotbalistů se starou gardou Slavie Praha.


 

Ing. František Kubíček - místostarosta obce 
 

19.10.2009 - Sportovní a oddechový areál ve Slatině nad Zdobnicí

Výstavba areálu, realizovaná za spolufinancování Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj NUTS II. Severovýchod vstoupila do poslední fáze. Od minule zveřejněné zprávy došlo k provedení dalších prací. Na fotbalovém hřišti bylo zprovozněno automatické zavlažování trávníku, formou vícepráce byla vybudována bezpečnostní zeď se zábradlím, byly nainstalovány fotbalové branky. Hřiště je pravidelně osekáváno a zavlažováno.

Významný posun nastal u víceúčelového hřiště jako nosného projektu investičního záměru. Všechny práce jsou zde dokončeny včetně instalace nezbytného nářadí. Hotová je i běžecká dráha. V současné době probíhají práce na objektu šaten. Zbývá dokončit vnější fasádu, položit dlažby a obklady, sanitární techniku včetně kompletace a elektroinstalaci včetně revize. Samozřejmostí bude rovněž úprava staveniště a vybavení parčíku hracími prvky pro děti.

Z uvedeného vyplývá, že vzhledem k postupu prací není důvod k obavám, že by stavba nebyla včas dokončena.


 

Ing. František Kubíček - místostarosta obce 
 

3.8.2009 - Zpráva o průběhu stavebních prací

Hlavním investičním záměrem obce pro letošní rok je výstavba sportovního a oddechového areálu na Ohradě. Obecně lze říci, že práce probíhají podle harmonogramu, takže je reálný předpoklad předání tohoto areálu obci v termínu stanoveném v zadávacích podmínkách.

V současné době jsou prováděny dokončovací práce na fotbalovém hřišti. Po vyrovnání celé plochy a přemístění přebytečné zeminy následovala výstavba odvodňovací soustavy s vyspádováním do řeky Zdobnice. S touto činností probíhala zároveň montáž zavlažovacího systému včetně řídícího panelu umístěného v objektu u mlýnského náhonu, odkud je čerpána voda. Teprve potom mohla být na hřiště navezena překatrovaná zemina smíchaná v odpovídajícím poměru s pískem. Po urovnání a zhutnění byla celá plocha oseta travním semenem. V současné době díky jak přírodní, tak umělé závlaze je hřiště zelené. V minulých dnech opět v souladu s harmonogramem prací došlo k jeho prvnímu osekání. Na této stavbě zbývá dokončit opěrné zdi se zábradlím, instalovat oplocení branek a chodník ze zámkové dlažby.

Dále je budována běžecká dráha s doskočištěm pro skok daleký. Dráha je již opatřena obrubníky a připravena k instalaci speciálního povrchu. Rovněž práce na objektu šaten pokročily. Po vybudování základových pásů a desky byla dokončena hrubá stavba. K objektu byla zřízena vodovodní přípojka, přívod elektrické energie a výpusť kanalizačního systému. I zde je realita dokončení ve stanoveném termínu.

Předpoklad včasného dokončení je i u víceúčelového hřiště. Po nezbytných výkopových pracích došlo ke zpevnění celého prostoru štěrkovým ložem, jeho urovnání a položení podkladové vrstvy pro konečnou úpravu. Prostor byl osazen obrubníky a patkami pro oplocení. Také zde není důvod k obavám, že práce nebudou včas dokončeny.


 

Ing. František Kubíček - místostarosta obce


 

Tisk článku
Tisk článku

O projektu

 

Mezi Regionální radou regionu soudržnost Severovýchod se sídlem v Hradci Králové a Obcí Slatina nad Zdobnicí byla 24.10.2008 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na projekt Sportovní a oddechový areál ve Slatině nad Zdobnicí.

Projekt byl realizován na základě chátrajícího a neudržitelného stavu stávajícího sportovního areálu. Cílem bylo vybudovat takový areál, který by odpovídal současným technickým a hygienickým normám, splňuje požadavky obyvatel obce, zájmových kroužků, základní a mateřské školy k provozování sportovních a volnočasových aktivit.

Projekt byl realizován jen za finanční pomoci z fondů EU. Žadatelem o dotaci byla Obec Slatina nad Zdobnicí. Dotace činila 92,5% z celkových výdajů projektu, tedy z 15 262 313 Kč.

Fyzickou realizaci projektu provedla firma SOVIS s.r.o., které bylo předáno staveniště 14.11.2008. Projekt byl ukončen 31.3.2010.

Sportovní areál je uveden do provozu od 1.4.2010.

V případě potřeby kontaktujte správce areálu, p. Josefa Kotyzu, na tel. 736 237 568. 

 

Tisk článku