Usnesení ze zasedání

Unesení číslo 6/2023

Na 6. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
schválilo zastupitelstvo obce dne 11. září 2023 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 6/2023/1
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pro uzavírání občanských sňatků na parcelách číslo 89/1 a 2302/9 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí.
b) Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru
do obecního systému odpadového hospodářství číslo OS202320002626 se společností EKO-KOM, a.s.
(IČ:25134701) a pověřuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy a dokumentů.

c) Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva číslo
UZSVM/HSR/228/2023-HSR s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových
(IČ: 69797111) a pověřuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy a dokumentů.

d) Vrácení části dotace poskytnuté Základní škole a Mateřské škole Slatina nad Zdobnicí z projektu
s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021152 ve výši 74.074,- Kč
na účet Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje číslo 94-813511/07100.

e) Zakoupení zametacího koštěte T811 1,4 m za cenu 66.000,- Kč bez DPH a sněhové radlice
TXC-150 za cenu 39.500,- Kč bez DPH od společnosti EHL s.r.o. Lukavice (IČ: 25971419)

a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.
Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2023/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 6/2023/2
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Nákup ozvučovací soustavy do Kostela Proměnění Páně ve Slatině nad Zdobnicí od pana Pavla Juhaščíka
(IČ: 40296008) za cenu 45.700,- Kč bez DPH. Zařízení zůstane v majetku obce Slatina nad Zdobnicí.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 6/2023/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 6/2023/3
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí na rok 2023 číslo Z10 v příjmech
a ve výdajích ke dni 11/09/2023.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2023/3 bylo schváleno.

 

Zapsal: Kubíček Radovan