Usnesení ze zasedání

Usnesení číslo 02/2010

Usnesení z druhého veřejného jednání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
ze dne 16. prosince 2010

Zastupitelstvo obce:
1) Schvaluje: a) Řádný rozpočet obce na rok 2011
b) Složení inventarizačních komisí k provedení inventarizace majetku obce
c) Rozpočtový výhled investičních záměrů obce na roky 2012-2013
d) Rozpočtové úpravy schváleného rozpočtu roku 2010
e) Výplatu mimořádné odměny Ing. Františku Kubíčkovi jednorázově v červnu 2011
f) Jmenování pana Michaličky Martina do školské rady za OÚ Slatina
g) Odstoupení od spoluužívání traktoru ZETOR 8045 a vyrovnání s mysliveckým sdružením Slatina-Rybná
h) Odměny zastupitelů od 01/12/2010
2) Bere na vědomí a) Zprávu o činnosti OÚ za uplynulé období
b) Zprávu o vyrovnání závazku obce vůči Státnímu fondu rozvoje bydlení
c) Žádost o příspěvek 3.000,- Kč na práci s dětmi od Svazu žen ve Slatině
3) Ukládá a) Z hlediska možných úspor spočívajících v zajištění počtu žáků v ZŠ, zahájit jednání se ZŠ v Rybné a učinit potřebné kroky vedením naší školy k seznámení rodičů a žáků školy v Rybné se školou naší.

V následném hlasování se pro přijetí tohoto usnesení z 2. veřejného jednání Zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí kladně vyjádřilo 10 zastupitelů, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.


Zapsal: Ing. Kubíček Podpisy: