Usnesení ze zasedání

Usnesení číslo 03/2011

Usnesení ze třetího veřejného zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
ze dne 24. března 2011

Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) zpracování nových webových stránek obce společností WPartner za
14.886,- Kč a měsíční poplatek 300,- Kč
b) poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na Mikroregion Rychnovsko 10 Kč za jednoho občana
c) převod prostředků Mateřské školy 63.329,69 Kč a Základní školy
53.879,37 Kč z roku 2010 na provoz Základní a Mateřské školy roku 2011
d) vedení vodovodní přípojky k táboru Mladost po obecním pozemku vpravo
u cesty se svolením majitelů okolních pozemků
e) úpravu financování zasíťování pozemků „Na Rybízovně“ takto: obrubníky navíc za 60 tis. Kč bez DPH, zhutnění komunikace
vápněním navíc za 112 tis. Kč bez DPH a neprovádět přeložku sloupu elektrického vedení za 70 tis. Kč bez DPH
f) prodej ojetého zahradního traktoru Starjet panu Vlastimilu Lasákovi
za 15 tis. Kč
g) zvýšení stočného z 2 Kč na 3 Kč za metr krychlový včetně plateb za rok 2010
h) zvýšení poplatku za kabelovou televizi na 150 Kč měsíčně od 01/04/2011
i) obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích číslo 1/2011
j) odprodej části pozemku parc.č. 2235 v majetku obce a to 385 m2 paní Miroslavě Aulichové (755221/3389) za 20 Kč za 1 metr čtverečný
k) poskytnutí kulatiny z obecního lesa na stavbu pódia na hřišti místnímu TJ SOKOL a to celkem 10 m3
l) pravidla pro udělování čestného občanství obce Slatina nad Zdobnicí
m) udělení čestného občanství panu Vladimíru Renčínovi (narozen 1941)
n) rozpočtové úpravy roku 2011
o) směrnici o podrozvaze, o časovém rozlišení a o inventarizace
p) celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010 (Příloha č.11) včetně zprávy Krajského úřadu Královehradeckého kraje o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření (Příloha č.12) včetně přijatých opatření.
q) koupi 50 metrů čtverečných dřevěných palubek na stavební buňku a vyhotovení zakrytí zdejší čističky v areálu fotbalového hřiště

2) Bere na vědomí a) žádost pana Mazury Luboše o příspěvek na lávku přes potok
b) zprávu Oldřicha Kučery o generální opravě oltáře

3) Ukládá a) vyřešit nebezpečnou situaci výjezdu na silnici z místního hřiště
b) s firmou RGS vyřešit opravu prosakování vody do sklepa naší ZŠ
c) důkladně prozkoumat dohodu o kolektivním členství s krajským sdružením hasičů
d) domluvit s TJ Sokol přesun vývěsky u odbočky ke hřišti
e) vyřídit všechny potřebné náležitosti spojené s udělováním čestného členství naší obce
f) aktualizovat vyhlášku o nakládání s odpady

V následném hlasování se pro přijetí tohoto usnesení z 3. veřejného jednání Zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
kladně vyjádřilo 11 zastupitelů, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

Zapsal: Ing. Kubíček František Podpisy: