Usnesení ze zasedání

Usnesení číslo 04/2011

Usnesení ze čtvrtého veřejného zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
ze dne 23. června 2011

1) Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) Prodej části parcel číslo 204/2, 204/4 a 204/5 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí v majetku obce Slatina nad Zdobnicí za cenu 50,- Kč za 1 m2, po vyměření pozemků přesně navazujících na jejich dosavadní parcely. Pozemky budou prodány těmto našim občanům (na základě jejich žádosti):
Miloš a Jaroslava Pleslovi (Slatina nad Zdobnicí 256 – sousedící parc.č. 134/6)
Miroslav a Renata Hovadovi (Slatina nad Zdobnicí 255 – sousedící parc.č. 134/1)
Bohuslav a Olga Koželuhovi (Slatina nad Zdobnicí 254 – sousedící parc.č. 134/4)
Ladislav a Marie Trejtnarovi (Slatina nad Zdobnicí 253 – sousedící parc.č. 134/5)
A Václav Kmoch (Slatina nad Zdobnicí 252 – sousedící parc.č. 188/8).
b) Prodej parcely číslo 2170/3 o výměře 56 m2 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí v majetku obce Slatina nad Zdobnicí za cenu 50,- Kč za 1 m2 Aleši a Haně Oškerovým ze Slatiny nad Zdobnicí 85.
c) Prodej parcely číslo 2145/5 o výměře 46 m2 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí v majetku obce Slatina nad Zdobnicí za cenu 390,- Kč za 1 m2 panu Josefu Kotyzovi bytem Slatina nad Zdobnicí 76.
d) Na základě výběrového řízení nechat opravit spoje konstrukce tělocvičny naší školy, společně s novým zateplením stropu a novými přechody na opravu elektřiny.
e) Instalaci nového dopravního značení od společnosti JAST Doudleby podle návrhu Ing. Flégla pro větší bezpečnost dopravního provozu v naší obci.
f) Příjem dotace na nová vrata do hasičské zbrojnice ve Slatině nad Zdobnicí na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/19/1346/2011 ze dne 24. 3. 2011 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci akce nazvané „Výměna vrat u hasičské zbrojnice“ ve výši 105.000,- Kč.
g) Nákup dvou vleků štěrku na opravu cesty parcelové číslo 2220 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí v majetku obce Slatina nad Zdobnicí a opravu propadlé komunikace číslo parcely 1502/1 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí v majetku obce Slatina nad Zdobnicí.
h) Podíl obce na nové přípojce kabelové televize k domu pana Ing. Mazura Mazury ve výši 50% nákladů bez výkopových prací.
i) Pana Huťku Jaroslava bytem Slatina nad Zdobnicí 176 jako malíře slatinských domů do jejich kroniky za 4 m2 palivového dříví a malířské potřeby.
j) Mgr. Petra Tůmu - starostu obce deleguje jako zástupce obce Slatina nad Zdobnicí (akcionáře VaK) na valné hromadě Vodovodů a kanalizací Jablonné nad Orlicí, která se koná 28. června 2011 v Jablonném nad Orlicí.
k) Dodatek č.1 ke Smlouvě o součinnosti při realizaci projektu „Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích, kterým se odstupuje od této smlouvy. Předávací protokol na stříkačku CAS 20 – TATRA 815 4x4,2 VIN:TNU231R55BK045837 od Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje. Smlouvu o výpůjčce CAS 20 SPZ 4H89083 v hodnotě 5.637.600,- Kč od Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje. Dohodu o kolektivním členství číslo 03-ČL/KSH se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajským sdružením hasičů Královéhradeckého kraje na dobu určitou do 31/12/2016 za 5x300.000,- Kč a Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na vozidlo
CAS 20 TATRA 815 SPZ 4H89083 za cenu maximálně 150.000,- Kč nejpozději do 15/01/2017.
l) Pravidla pro čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů Královéhradeckého kraje na rok 2011
m) Sepsání smlouvy o prodeji zasíťovaných pozemků „Na Rybízovně“ s realitní kanceláří Důmrealit – pan Bc. Martin Ešpandr, za provizi 30.000,- Kč za prodej jedné parcely hrazenou kupujícím, s platností 6 měsíců.
n) Rozpočtové změny schváleného rozpočtu na rok 2011.
o) Rozšíření parkoviště u Konzumu na obecním pozemku štěrkodrtí.

Bere na vědomí:

a) Žádost paní Kubátové, majitelky domu ve Slatině nad Zdobnicí č.p. 70 o přístup
po pozemku parcelní číslo 8/8 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí v majetku obce Slatina nad Zdobnicí a o vybudování nového mostku přes řeku Zdobnici. Není v možnostech naší obce mostek vybudovat.

Ukládá:

a) Kontrolu vyvážení komunálního odpadu ze všech domácností obce Slatina nad Zdobnicí.
b) Projednat se zástupci REKBO ČESKO jejich podíl na opravě cesty k jejich penzionu.
c) Zajistit potřebné práce na opravě plotu oddychového areálu u zdravotního střediska
ve Slatině nad Zdobnicí.
d) Spolupracovat s pozemkovým úřadem na přípravě pozemkových úprav.

V následném hlasování se pro přijetí tohoto usnesení z 4. veřejného jednání Zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí kladně vyjádřilo 10 zastupitelů, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

Zapsal: Ing. Kubíček František