Usnesení ze zasedání

Usnesení číslo 05/2011

Usnesení z pátého veřejného zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí ze dne 22. září 2011

1) Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) zvětšení odtokového potrubí u domu pana Miloše Plesla (č.p.256) do přilehlého potoka přes pozemek bratrů Duškových.
b) prodej obecního traktoru ZETOR 8045 SPZ RK 37-70 spolu s radlicí na sníh společnosti Alfatex Móda, s.r.o. (IČ:60705906) za 155 tis. Kč bez DPH a za utržené peníze nákup vozidla s korbou pro potřeby obce, dle výběrového řízení.
c) sepsání smlouvy o provádění zimní údržby v naší obci se společností ZDOBNICE a.s.
d) mimořádnou vratnou platbu 4,- Kč na jednoho obyvatele Slatiny nad Zdobnicí do eurofondu Euroregionu Glacensis, kterou poukážeme v roce 2011.
e) deklaraci o spolupráci mezi obcemi Slatina v rámci projektu „Evropská Slatina“ a tím zapojení do tohoto projektu.
f) smlouvu o půjčce 1.462.157,- Kč od společnosti DABONA (IČ: 64826996) na dobu 1 roku od 30/09/2011 s úrokovou sazbou 4% ročně a s možností mimořádných splátek, zajištěnou směnkou na základě Smlouvy o uplatnění vyplňovacího práva směnečného.
g) na základě seznámení s pravidly pro čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje č.j. 21903/RR/2010 zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí pověřuje starostu obce Mgr. Petra Tůmu vyřízením a podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2011 a to bez ohledu na výši přidělených prostředků.
h) koupi pozemku parc.číslo 127/1 v k.ú. Slatina nad Zdobnicí o rozloze 166 m2 od pana Ing. Duška Josefa a pana Petra Duška za cenu 50,- Kč za 1 m2.
i) uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí s Městem Rychnov nad Kněžnou na dobu 5 let za odměnu 300,- Kč za každý provedený úkon.
j) podmínky pronájmu obecní hasičské zbrojnice č.p. 310 k soukromým akcím. Akce bude technicky zajišťovat v celém rozsahu i termínech SDH Slatina nad Zdobnicí za ceny: 500,- Kč za akci příslušníka SDH, 1000,- Kč za akci nepříslušníka SDH, plus příslušná platba za odebranou energii dle odečtu elektroměru a 30,- Kč za vodu. Akce obecní (důchodci) za 250,- Kč, a to je cena obsahující již všechny odebrané energie.
k) povolení výjimky z počtu dětí v základní škole v souladu s paragrafem 23 odstavec 4) zákona číslo 561/2004 Sbírky.
l) úpravy rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí ke dni 22/09/2011 dle přílohy.

2) Ukládá:

a) starostovi obce - zajistit nabídky na řešení vytápění tělocvičny, ZŠ a MŠ ve Slatině nad Zdobnicí.
b) starostovi obce – společně s panem Ing. Fléglem posoudit dopravní situaci na cestě pod domem č.p. 65 a na obecní komunikaci parc. číslo 2291.
c) místostarostovi obce – zajistit ve spolupráci se společností ZDOBNICE a.s. zemní úpravy a navezení štěrku na nové parkoviště za MŠ.

V následném hlasování se pro přijetí tohoto usnesení z 5. veřejného jednání Zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí kladně vyjádřilo deset zastupitelů, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

Zapsal: Ing. Kubíček František