Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 07/2012

Usnesení ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí ze dne 29. března 2012

 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) paušální poplatek za umístění maximálně dvou psů odchycených na území naší obce 8.000,- Kč ročně pro psí útulek
v Lukavici – paní Lemfeldové

b) prodloužení pronájmu pozemku parc.číslo 1765/1 o výměře 2129 m2 s panem Zdeňkem Křehkým a panem
Ladislavem Malým o pět let

c) prodloužení pronájmu pozemku parc.číslo 1765/1 o výměře 100 m2 s  panem Linhartem Jaroslavem o pět let

d) pronájem pozemku parc.číslo 1491/24 o výměře 140 m2 panem Vilémem Antonínem na pět let

e) prodej pozemku číslo 204/7 o výměře 1124 m2 za 420,- Kč za 1m2 panu Radku Trojanovi (narozen 05/11/1981),
bytem Slatina nad Zdobnicí 292

f) vložení výsledku z hospodářské činnosti ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí ve výši 44.303,90 Kč do rezervního fondu

g) podepsání smlouvy s firmou Euro Pol – Agnieszka Kochanek (IČ:74220721) na dodávku nových oken do budovy
naší základní školy č.p. 45 za částku 1.067.362,90 Kč včetně DPH, s realizací v měsíci červenci 2012 a se stavebním
dozorem panem Obstem Bohuslavem

h) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z drobného programu Královéhradeckého kraje s názvem programu
„Protipovodňová ochrana – 12ZPD01“, název projektu „Slatina nad Zdobnicí – studie odtokových poměrů“ ve spolupráci
se společností ŠINDLAR s.r.o. Hradec Králové (IČ:26003236)

i) zápůjčku obrazů Aloise Kčmáře z naší obrazárny na výstavu Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou,
která proběhne v Rychnově nad Kněžnou od 27/04/2012 do 17/06/2012 s názvem „Zapomínaní malíři Orlických hor“
na základě požadavků dr. Jaroše

j) vstup ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí do občanského sdružení „Sdružení pro regionální rozvoj a Česko-polskou spolupráci“
se sídlem Trčkova 437, Rychnov nad Kněžnou (IČ:22772243)

k) navýšení kapacity mateřské školy ve Slatině nad Zdobnicí z 25 dětí na 35 dětí a následnou žádost o toto navýšení
na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje

l) v rámci projektu COMENIUS 2012 - Podpora kultury s EU divadelní představení divadla Klauniky Brno s hrou
Don Quijote de la Ancha na den 27/04/2012 za částku 6.200,- Kč

m) rozpočtové změny schváleného rozpočtu na rok 2012 - dle přílohy

n) celoroční hospodaření Obce Slatina nad Zdobnicí a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bez výhrady

o) návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva z věcného břemene a uzavření smlouvy

o zřízení věcného břemene k vodovodní a elektrické přípojce k domu manželů Radka a Markéty Sokolových vedoucí
přes pozemkové parcely obce číslo 518/4, 2263, 507/5 a 507/6

2) Ukládá:

a) starostovi obce svolat přípravnou schůzku „pouťových“ oslav se zástupci všech spolků naší obce – do konce dubna 2012

V následném hlasování se pro přijetí tohoto usnesení ze 7. veřejného jednání Zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
kladně vyjádřilo všech 11 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.

Zapsal: Ing. Kubíček František

Tisk článku