Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 08/2012

Usnesení z osmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí ze dne 28. června 2012

1) Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

a) vyčištění propustí a koryta potoka u komunikace 757/3.

b) změnu územního plánu – změnu regulativů pro výstavbu rodinných domů takto:

 

 b1) Uliční čára - rodinné domy umístěné na pozemcích parcelní číslo 204/9, 204/10, 204/11, 204/12, 204/13, 204/18, katastrální území Slatina nad Zdobnicí, budou na straně přiléhající k nově vzniklé obslužné komunikaci umístěny ve vzdálenosti 5 m od hranice pozemku.
- rodinné domy umístěné na pozemcích parcelní číslo 204/7, 204/8, 204/14, 204/15, 204/16, 204/17, katastrální území Slatina nad Zdobnicí, budou na straně přiléhající k nově vzniklé obslužné komunikaci umístěny ve vzdálenosti 10 m od hranice pozemku.

 b2) Nepřekročitelná stavební čára - rodinné domy budou umístěny ve vzdálenosti min. 4 m od hranice sousedních pozemků.

 b3) Směr hřebenu střechy - hřebeny střech rodinných domů budou rovnoběžně s nově vzniklou obslužnou komunikací.

b4 ) Maximální výška hřebenu střechy - výška hřebenů střech rodinných domů bude min. 6 m a max. 9 m nad úrovní podlahy v prvním nadzemním podlaží.

 

c) uzavření mandátní smlouvy s VaK Jablonné nad Orlicí a.s. mandátní smlouvu k zajištění zodpovědnou osobu a následné povolení k veřejnému provozování kanalizace.

d) objednat houpačku na dětské hřiště Na Ohradě od společnosti ODYSEA ŠVEC s.r.o..

e) uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory s Českou poštou s.p. a Telefónica Czech Republic a.s. v budově Obecního úřadu č.p. 198.

f) prodejní cenu za nově vyměřené parcely číslo: 204/20, 204/21, 204/22, 204/23 a 204/24

40,- Kč za 1m2.

g) opravu obecní cesty (p.č. 2298/1) stržením středu a navezením vleku hrubého štěrku

h) navýšení kapacity školní jídelny - výdejny Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí z 30 na 37 strávníků od 01/09/2012.

i) uzavřít smlouvu s realitní kanceláří PINK REALITY, s.r.o. (Javornická 1581, Rychnov nad Kněžnou, IČ:28814495) na dobu určitou do 31/12/2012 za cenu 420,- Kč za 1m2 obecních zasíťovaných pozemků číslo 204/8, 204/9, 204/10, 204/11, 204/12, 204/13, 204/14, 204/15, 204/16, 204/17 a 204/18 v k.ú. Slatina nad Zdobnicí s tím, že poplatek realitní kanceláři plně hradí kupující.

j) prodej stavební parcely číslo 204/7 v k.ú. Slatina nad Zdobnicí panu Radkovi Trojanovi za celkovou cenu 502.080,- Kč.

k) zajištění pouťových oslav 10. – 12.08.2012 v oddechovém areálu u zdravotního střediska s předpokládanými náklady
35 tis. Kč za divadlo z Vamberka, vystoupení F.R.Čecha a zapůjčení stanu. Náklady budou sníženy o prodej vstupenek.

l) objednat u společnosti Europol – Agnieszka Kochanek 2x dveře do základní školy za cenu 48.673,- Kč

m) rozpočtové změny schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí na rok 2012

 

2) Ukládá:

a) starostovi obce – odpovědět na žádost pana Petra Karla ve smyslu, že si naše obec není vědoma žádného pochybení,
a že nám není známo, kdo je zodpovědný za jeho škody.

b) starostovi obce zajistit na MÚ v Rychnově nad Kněžnou rozhodnutí o nutných stavebních úpravách domu č.p. 53
a projednat se SÚS možnosti opravy tarasu pod tímto domem

c) místostarostovi obce – projednat se zástupci společnosti DABONA záruku na plot okolo multifunkčního hřiště Na Ohradě,
aby došlo k nápravě poškození.

 

 Zapsal: Ing. Kubíček 

 

Tisk článku