Usnesení ze zasedání

Usnesení číslo 1/2010

Usnesení z ustavujícího veřejného jednání zastupitelstva obce konaného ve Slatině nad Zdobnicí dne 11.11.2010

Ustavující jednání:
1) Volí: a) Do funkce starosty obce Mgr. Petra Tůmu
b) Do funkce místostarosty obce Ing. Františka Kubíčka
2) Zřizuje:a) Finanční výbor ZO ve složení Ing. Josef Dušek předseda, členové Marcela
Lasáková a Ing. Jan Čížek
b) Kontrolní výbor ZO ve složení Antonín Ulrych předseda, členové Roman
Býček a Jaroslav Syrovátka
c) Soc. školský a kulturní ve složení Marie Malá předsedkyně, členové Martin
Michalička a Ladislav Malý
3) Schvaluje: a) Zastupování obce v DSO Rychnovsko, Euroregionu Glacensis a MAS
Splav starostou Mgr. Petrem Tůmou
b) Přijetí daru- výtvarného díla v hodnotě 15 tis. Kč od Vladimíra Renčí- na a s tím spojenou příslušnou darovací smlouvu
c) Navržené úpravy rozpočtu
d) V důsledku odchodu ředitelky MŠ paní Kubíčkové do důchodu sloučení
příspěvkové organizace obce MŠ pod přísp. organizaci ZŠ a to takto:
1. sloučení příspěvkové organizace Základní škola Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou, která vykonává činnost základní školy, školní družiny, školního klubu, školní jídelny a školní jídelny – výdejny s příspěvkovou organizací Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí, která vykonává činnost mateřské školy, ke dni 1. 1. 2011. Příspěvková organizace Základní škola Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou se stává právním nástupcem a přebírá dnem 1. 1. 2011 veškerá práva a závazky příspěvkové organizace Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí, která se dnem 31. 12. 2010 zrušuje.
2. zrušení příspěvkové organizace Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí ke dni 31. 12. 2010.
3. dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou s účinností od 1. 1. 2011.
4. změnu názvu příspěvkové organizace Základní škola Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou na Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí s účinností od 1. 1. 2011.
e) Výjimku k poskytnuté dotaci z FRB panu V. Trejtnarovi, Slatina nad
Zdobnicí 100 s tím, že bude převedena poskytnutá hotovost na jeho
Účet, neboť příslušné faktury proplatil v hotovosti.
f) Převod fin. prostředků ve výši 60 tis. Kč z běžného účtu na FRB g) Odměna neuvolněného místostarosty Ing. Františka Kubíčka se stano-
vuje dle nařízení vlády č. 20 ze dne 23.1.2009 na 3500 Kč od 12/11/2010
h) Příjem neinvestiční dotace pro SDH Slatina n/Zd ve výši 9.810,- Kč
od Královéhradeckého kraje na základě smlouvy číslo:
RR/2010/175-SDH/MV/3
i) Příjem dotace na projekt 12TI Slatina nad Zdobnicí identifikačního
čísla EDS: 117D513000307 od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
600 tis. Kč
4) Ukládá: a) Z hlediska plnění úkolů neprodleně zahájit činnost jednotlivých výborů, konkrétně:
- finančnímu výboru společně s výborem kontrolním přípravu návrhu
řádného rozpočtu na rok 2011 a přípravu inventarizace majetku obce
V následném hlasování se pro přijetí tohoto návrhu usnesení z ustavujícího jednání
Zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí kladně vyjádřilo 10 poslanců, nikdo nebyl
proti ani se nezdržel hlasování.
 

Zapsal: Ing. Kubíček Podpisy: