Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 1/2014

Na 1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí

schválilo zastupitelstvo obce dne 6. listopadu 2014 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 1:

Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí určuje ověřovateli zápisu pana Černocha Vladimíra
a paní Mačovou Jaroslavu a zapisovatelem Ing. Kubíčka Františka

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

 

Usnesení číslo 2:

Zastupitelstvo obce  Slatina nad Zdobnicí schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o průběhu komunálních voleb
 3. Složení slibu členy ZO
 4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 5. Schválení programu
 6. Volba starosty, místostarosty a výborů ZO
 7. Rozhodnutí o odměnách ZO
 8. Doplnění usnesení číslo 15/2013
 9. Návrh úprav rozpočtu
 10. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 11. Provozní záležitosti
 12. Diskuze

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

 

Usnesení číslo 3:

Zastupitelstvo Slatina nad Zdobnicí schválilo zvolení jednoho místostarosty, v souladu
s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

 

Usnesení číslo 4:

Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí volí starostou Mgr. Tůmu Petra.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 1

 

Usnesení číslo 5:

Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí volí místostarostou Ing. Kubíčka Františka.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

 

Usnesení číslo 6:

Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a
sociálně kulturní a školský výbor. Všechny výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

 

Usnesení číslo 7:

Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí volí předsedou finančního výboru

Ing. Duška Josefa a členy finančního výboru  Lebrušku Michala a Michaličku Martina,
předsedou kontrolního výboru Syrovátku Jaroslava a členy kontrolního výboru Černocha
Vladimíra a Býčka Romana a předsedkyní sociálně kulturního a školského výboru Lasákovou
Marcelu a členy sociálně kulturního a školského výboru Mačovou Jaroslavu a Malého Ladislava.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

 

Usnesení číslo 8:

Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí schvaluje výši odměn zastupitelům obce
Slatina nad Zdobnicí ve stejné výši jako v minulém volebním období a odměny
budou zastupitelům přiznány od 01/11/2014.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

 

Usnesení číslo 9:

Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí schvaluje rozpočet obce Slatina nad Zdobnicí
na rok 2014 jako přebytkový a stanovuje paragrafy závaznými ukazateli plnění rozpočtu.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

 

Usnesení číslo 10:

Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí schvaluje změnu schváleného rozpočtu obce
Slatina nad Zdobnicí pro rok 2014 číslo 17 v příjmech a číslo 17 ve výdajích ke dni 06/11/2014.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

 

Usnesení číslo 11:

Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí schvaluje Směrnici číslo 1/2014 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

 

Usnesení číslo 12:

a) Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí schvaluje prodloužení smlouvy s realitní
kanceláří STAIKA rychnovská realitní kancelář, v.o.s.  (IČ:48155900) se sídlem
Palackého 696 Rychnov nad Kněžnou na prodej obecních stavebních pozemků číslo
Slatina nad Zdobnicí za 420,- Kč za 1m2 bez dalších poplatků do 31/12/2015
a pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy.

 

b) Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Pavlem
Svitákem - B.S.Security (IČ: 88365336) na zajištění ochrany a ostrahy Slatinské galerie
v č.p. 198 a Základní školy č.p. 45 napojení na PCO na dobu neurčitou s měsíční
výpovědíod 07/11/2015 za cenu 1.400,- Kč bez DPH měsíčně a pověřuje starostu obce
k podepsání smlouvy.

 

c) Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí schvaluje prodej pozemku číslo 204/13 v k.ú.
Slatina nad Zdobnicí o rozloze 992 m2 za cenu 416.640,- Kč panu Otakaru Kalousovi
(narozen 1968), bytem Slatina nad Zdobnicí 252. Parcela se skládá, dle nového GP,
z parcely číslo 204/13 o rozloze 940 m2 a parcely číslo 204/30 o rozloze 52 m2, které
budou zapsány do katastru nemovitostí po podpisu smlouvy. ZO zároveň pověřuje starostu
obce k podepsání příslušných smluv potřebných k uskutečnění tohoto prodeje.

 

d) Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí schvaluje uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě
o dílo číslo 2/2014 na opravu chodníků kolem silnice III/3195 na vícepráce – výměnu zeminy
v podloží na základě statické zatěžovací zkoušky ve výši 65.013,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu obce k jeho podepsání s panem Jiřím Hájkem (IČ:62044753).

 

e) Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí neschvaluje prodej obecního pozemku číslo
298/3 v k.ú. Slatina nad Zdobnicí.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

Zapsal: Ing. Kubíček

 

Tisk článku