Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 1/2018

Na 1. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
bylo dne 1. listopadu 2018 usneseno takto:

Usnesení číslo 1/2018/1
Zastupitelstvo obce schvaluje, ověřovatele zápisu pana Čížka Jana Ing.
a pana Syrovátku Jaroslava a zapisovatelem Kubíčka Radovana.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2018/1 bylo schváleno.

Usnesení číslo 1/2018/2
Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí schvaluje následující program
ustavujícího zasedání:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o průběhu komunálních voleb
 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 4. Složení slibu členy ZO
 5. Schválení programu
 6. Volba starosty, místostarosty a výborů ZO
 7. Rozhodnutí o odměnách ZO
 8. Provozní záležitosti
 9. Návrh úprav rozpočtu
  10. Závěr

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení číslo 1/2018/2 bylo schváleno.

Usnesení číslo 1/2018/3
Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí schvaluje zvolení jednoho
neuvolněného místostarosty a v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení číslo 1/2018/3 bylo schváleno.

Usnesení číslo 1/2018/4
a)Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí volí starostou Mgr. Tůmu Petra
b)Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce Mgr. Tůmu Petra pro jednání
ve sdružení Euroregion Glacensis, Svaz měst a obcí České republiky
a Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Rychnovsko a stanovuje ho určeným
zastupitelem pro spolupráci na pořízení územního plánu obce Slatina
nad Zdobnicí.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení číslo 1/2018/4 bylo schváleno.

Usnesení číslo 1/2018/5
Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí volí místostarostou
Syrovátku Jaroslava.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 5 Zdrželi se 0
Usnesení číslo 1/2018/5 nebylo schváleno.

Usnesení číslo 1/2018/6
Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí volí místostarostou
Kubíčka Radovana.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 5 Zdrželi se 0
Usnesení číslo 1/2018/6 nebylo schváleno.

Usnesení číslo 1/2018/7 
Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí zřizuje finanční výbor,
kontrolní výbor a sociálně kulturní a školský výbor. Všechny výbory
budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení číslo 1/2018/7 bylo schváleno.

Usnesení číslo 1/2018/8
Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí volí předsedou finančního
výboru Ing. Duška Josefa a členy finančního výboru  Lebrušku Michala
a Michaličku Martina, předsedou kontrolního výboru Syrovátku Jaroslava
a členy kontrolního výboru Ing. Čížka Jana a Býčka Romana a předsedkyní
sociálně kulturního a školského výboru Lasákovou Marcelu a členy sociálně
kulturního a školského výboru Ulrycha Stanislava a Malého Ladislava.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení číslo 1/2018/8 bylo schváleno.

Usnesení číslo 1/2018/9
Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí schvaluje výši odměn zastupitelům
obce Slatina nad Zdobnicí ve stejné výši jako v minulém volebním období
a odměny budou zastupitelům přiznány od 01/11/2018 nebo ode dne zvolení.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení číslo 1/2018/9 bylo schváleno.

Usnesení číslo 1/2018/10
Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí schvaluje:
a) Uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných
elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)
číslo 18_SOBS02_4121449943 se společností ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu.
b) Uzavření smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání
nemovitosti číslo 9/50/18/0198/Rj/FK se společností Správa silnic
Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
c) Uzavření smlouvy se společností DABONA s.r.o. (IČ:64826996) na zpracování
a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy školní tělocvičny ve Slatině
nad Zdobnicí v majetku obce z programu MMR za cenu 20.000,- Kč bez DPH,
podání této žádosti 
a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení číslo 1/2018/10 bylo schváleno.

Usnesení číslo 1/2018/11
Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí schvaluje změnu schváleného rozpočtu
obce Slatina nad Zdobnicí pro rok 2018 číslo RO/206 v příjmech a číslo RO/206
ve výdajích ke dni 01/11/2018.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení číslo 1/2018/11 bylo schváleno.

 

Zapsal: Kubíček Radek

Tisk článku