Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 10/2012

Usnesení z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí 20/12/2012

1) Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) pronájem obecního pozemku číslo 1491/24 panu Ant. Vilémovi na pět let za 5,- Kč za 1m2 do 31/12/2015

b) o pronájem nebytových prostor v budově obecnímu úřadu České poště s.p. o rozměrech 48,7 m2 za 9253,- Kč a rok na dobu neurčitou

c) pronájem nebytových prostor v budově obecního úřadu Radiokomunikacím a.s. o velikosti 16,3 m2 do 31/10/2018

d) možnost starostovi obce v průběhu čtvrtletí mezi veřejnými zasedáními upravovat rozpočet obce, tedy provádět jednotlivá rozpočtová opatření do výše 100 tis. Kč, i pokud tyto změny vyvolají další nároky na finanční prostředky obce. Zastupitelstvo si zároveň vyhradí právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva

e) vnitřní předpis číslo 01/2012 – příkaz k provedení řádné inventarizace majetku

f) vnitřní předpis číslo 02/2012 – plán inventur

g) vnitřní předpis 03/2012 – roční plán kontrol

h) smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2007312/VB/1 od ČEZ Distribuce a.s.

ch)pojištění majetku a odpovědnosti za škody za 39.513,- za rok 2013 u pojišťovny UNIQUA

i) smlouvu číslo RR/2012/207-SDH/MV/3 o poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje jednotky SDH pro rok 2012 a příjem této dotace ve výši 2640,- Kč

j) smlouvu číslo RR/2012/042-JPO o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na dovybavení výjezdové jednotky a příjem této dotace ve výši 60.000,- Kč

k) uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu obecních bytů v naší hasičské zbrojnici č.p. 310 s manželi Hostinskými, Koželuhovými, Kylarovými a Vítem Kotyzou

l) uzavření smlouvy na zimní údržbu obecních komunikací a prostor v roce 2013

se společností ZDOBNICE a.s. (IČ:481 73 291)

m) příjem dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu Ministerstva zemědělství přes MAS Splav číslo 12/017/41200/002/001994ve výši 312.049,- Kč společně se spoluúčastí obce ve výši 173.000,-Kč

n) smlouvu o výkonu funkce odborného lesního hospodáře č. 165/1/2013 s Lesy České republiky s.p.

o) prodej šípové radlice před traktor v majetku obce za cenu 22.100,- Kč.

p) nákup kopírky Konica Minolta BIZHUB 223 od společnosti RANA Hradec Králové za cenu 35.990,- Kč bez DPH spolu s uzavřením servisní smlouvy

q) dar 10.000,- Kč spolu s darovací smlouvou od ZDOBNICE a.s. na opravu oltáře v našem kostele, který bude obcí v roce 2012 věnován Římsko-katolické farnosti Slatina nad Zdobnicí

r) souhlas s trvalým odnětím pozemku 1965 a 1976 ze zemědělského půdního fondu v k.ú. Slatina nad Zdobnicí

s) permanentky i vstupné do tělocvičny ZŠ v roce 2013 bude ve stejné výši jako v roce 2012

t) dohodu o zajištění služby sekání trávy, úklid sněhu na našem nádraží od Správy železniční dopravní cesty na rok 2013

u) smlouvu s realitní kanceláří M&M reality holding a.s. (IČ:274 87 768) kancelář Kostelec nad Orlicí na prodej obecních stavebních pozemků číslo 204/8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 a 18 v k.ú. Slatina nad Zdobnicí za 420,- Kč za 1m2 bez dalších poplatků do 31/12/2013

v) dokončení rekultivace bývalé skládky na pozemcích 2028/1, 2028/2, 2029 a 2030 v k.ú. Slatina nad Zdobnicí výsadbou smrků a následným osekáním trávy a ošetřením proti okusu v roce 2013

x) rozpočtový výhled investičních záměrů obce na roky 2014 – 2016

y) změny schváleného rozpočtu roku 2012

z) rozpočet na rok 2013 s příjmy 10.412.900,- Kč a výdaji 8.414.000,- Kč

 

2) Zastupitelstvo neschvaluje:

a) příspěvek Městské knihovně Rychnov nad Kněžnou

b) nabídku na koupi hospody u „U Kostela“ od pana Radka Bednáře

 

3) Ukládá:

a) starostovi obce prodat kopírku XEROX 5316 v aukci za nejvyšší cenu

 

V následném hlasování se pro přijetí tohoto usnesení z 10. veřejného jednání Zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí kladně vyjádřilo všech osm přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.

Zapsal: Ing. Kubíček František 

Tisk článku