Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 11/2020

Na 11. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
schválilo zastupitelstvo obce dne 25. června 2020 tato usnesení:
 

Usnesení číslo 11/2020/1
Zastupitelstvo obce schvaluje:

a)Prodej pozemku parcelní číslo 1349/2 o rozloze 37 m2, který vznikl dle GP číslo 782-42/2019
z pozemku parcelní číslo 1349/1 za cenu 4.007,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.

b) Směnu pozemku parcelní číslo 1349/3 o rozloze 27 m2, který vznikl dle GP číslo 782-42/2019
z pozemku parcelní číslo 1349/1 za pozemek parcelní číslo 1353/6 o rozloze 27 m2, který vznikl dle
GP číslo 782-42/2019 z pozemku parcelní číslo 1353/2 a to bezúplatně a pověřuje starostu obce
k podpisu příslušných smluv.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/2020/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 11/2020/2

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Nového poddodavatele na akci „15P – Slatina nad Zdobnicí, Slatina nad Zdobnicí“ společnost
M-SILNICE a.s., oblastní závod SEVER (IČ:42196868) se sídlem Hradecká 415, 506 01 Jičín.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/2020/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 11/2020/3

Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) Kupní smlouvu na pozemek parcelní číslo 2313/2 v katastrální území Slatina nad Zdobnicí,
který vznikl oddělením od pozemku parcelní číslo 2313 na základě geometrického plánu číslo
733-107/2017 za dohodnutou kupní cenu 110.000,- Kč od prodávajícího Správa železnic, státní
organizace (IČ:70994234) a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu a zároveň pověřuje starostu
obce vyhlášením výběrového řízení na rekonstrukci této komunikace.

b) Uzavření smlouvy o pronájmu tělocvičny s pronajímatelem Základní školou a mateřskou školou
Slatina nad Zdobnicí (s platností od 01/01/2020), kde Obec Slatina nad Zdobnicí jako nájemce uhradí
50 % skutečných nákladů na provoz tělocvičny pro veřejnost a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

c) Uzavření smlouvy na projektovou dokumentaci na „Stavební úpravy sociálního zařízení v objektu
tělocvičny“ za cenu 68.450,- Kč bez DPH se společností Profesionálové a.s. (IČ:28806123) a pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu.

d) Uzavření smlouvy na projektovou dokumentaci na „Stavební úpravy sociálního zařízení v mateřské
školy“ za cenu 65.700,- Kč bez DPH se společností Profesionálové a.s. (IČ:28806123) a pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu.

e) Uzavření školní družiny Základní školy a Mateřské školy ve Slatině nad Zdobnicí v době hlavních prázdnin.

f) Část obecní komunikace číslo 2205/1 u č.p. 177 ve Slatině nad Zdobnicí nebude nabídnuta k prodeji.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/2020/3 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 11/2020/4

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok 2020 číslo Z6 v příjmech
a ve výdajích ke dni 25/06/2020

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/2020/4 bylo schváleno.

 

Zapsal: Kubíček Radovan

Tisk článku