Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 12/2013

Na 12. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
schválilo zastupitelstvo obce dne 27. června 2013 tyto usnesení:

 

Usnesení číslo 12/2013/1:

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření Obce Slatina nad Zdobnicí a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bez výhrady.

Pro přijetí tohoto návrhu programu jednání hlasovalo všech 10 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.

 

Usnesení číslo 12/2013/2:

a) smlouvu a příjem dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje číslo 13ZPD01-004  s názvem „Slatina nad  Zdobnicí – studie odtokových poměrů“ v částce 126.000,- Kč a uzavření smlouvy o dílo se společností Šindlar s.r.o. Hradec Králové (IČ: 26003236) na tento projekt,

b) dohodu a příjem dotace od SZIF z programu rozvoje venkova ČR na ozvučení kulturních akcí a přesun galerie, registrační číslo 12/017/41200/002/001994 s názvem „Kultura ve Slatině“ o celkové výši 312.049,- Kč,

c) žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v obecních lesích v roce 2013,

d) příjem daru od Honebního společenstva Slatina ve výši 4.950,- Kč spolu s darovací smlouvou.

Pro přijetí tohoto návrhu programu jednání hlasovalo všech 10 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl, proti ani se nezdržel hlasování.

 

Usnesení číslo 12/2013/3:

a) změnu schváleného rozpočtu v příjmech číslo 6 ke dni 27/06/2013

b) změnu schváleného rozpočtu ve výdajích číslo 7 ke dni 27/06/2013

Pro přijetí tohoto návrhu programu jednání hlasovalo všech 10 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.

 

Usnesení číslo 12/2013/4:

a) dodavatele na rekonstrukci prostor 2NP našeho Obecního úřadu v č.p. 198 pro přesun galerie společnost REKOS Ševčík s.r.o. Žamberk IČ:25960351 a uzavření příslušné SOD za cenu 224.500,- Kč bez DPH s dohledem stavebního dozoru pana Bohuslava Obsta,

b) dodavatele kompletu ozvučení společnost Tommy Group s.r.o Praha (IČ: 29024021) za cenu 225.000,- Kč bez DPH s proškolením obsluhy pana Kubíčka Petra a Mgr. Tůmy Petra,

c) dodavatele autobusové zastávky a skříněk na úřední desku pana Lukáše Obereitera Býčkovice (IČ:72769297) za cenu 83.200,- Kč bez DPH,

d) prodej stávající autobusové zastávky „obálkovou“ metodou s minimální cenou 4 tis. Kč.

Pro přijetí tohoto návrhu programu jednání hlasovalo všech 10 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.

 

Usnesení číslo 12/2013/5:

Navrhuje navýšení účastnického poplatku kabelové televize na 160,- Kč měsíčně od července 2013.

Pro přijetí tohoto návrhu programu jednání hlasovalo 8 přítomných zastupitelů, jeden byl proti a jeden se zdržel hlasování.

 

Usnesení číslo 12/2013/6:

a) snížení ceny pronájmu hřiště pro FC SK Labuť Rychnov nad Kněžnou na 1.300,- Kč měsíčně,

b) montáž bezpečnostního kukátka a řetízku ke vchodovým dveřím do bytu či domu občanů Slatiny nad Zdobnicí starších 60-ti let. Na jejich žádost a na náklady obce. Montáž provede firma Hájek – Truhlářské práce, Slatina nad Zdobnicí 29 za cenu 305,- Kč bez DPH za 1 ks,

c) pořízení „fotopasti“ do obecního majetku za cenu maximálně 8 tis. Kč,

d) zadání vyřešení zpomalení motorových vozidel okolo školy a školky ve Slatině nad Zdobnicí panu Ing. Fléglovi Jaroslavovi IČ: 45546525,

e) příspěvek na zajištění sociální péče pro paní Dagmar Trejtnarovou, bytem Slatina nad Zdobnicí 86 ve výši 1.000,- Kč měsíčně od července 2013,

f) zakoupení 30 ks kalendářů od Centra rozvoje chovu slezského norika Hradčany

IČ: 27017338 za cenu 180,- Kč za 1 ks,

g) bere na vědomí nabídku na koupi „partystanu“,

h) starosta obce vstoupí do jednání s nájemcem kabelové televize a projedná možná řešení výše poplatků.

Pro přijetí tohoto návrhu programu jednání hlasovalo všech 10 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.

 

Usnesení číslo 12/2013/7:

Ve spolupráci s Ing. Fléglem Jaroslavem (IČ: 45546525) navrhnout další možná řešení dopravní situace u Konzumu a poté zadat ocenění těchto návrhů.

Pro přijetí tohoto návrhu programu jednání hlasovalo všech 10 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

 

Zapsal: Ing. Kubíček 

Tisk článku