Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 12/2020

Na 12. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí  
schválilo zastupitelstvo obce dne 20. srpna 2020 tato usnesení:

Usnesení číslo 12/2020/1

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Přijetí jednorázového nenávratného příspěvku pro obec ve výši
1.103.750,- Kč (dle zákona č.  159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu)
od Královéhradeckého kraje a navýšení rozpočtu obce na rok 2020
v příjmech o tuto částku.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/2020/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 12/2020/2

Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Řád pohřebiště ve Slatině nad Zdobnicí účinný od 05/09/2020 a pověřuje starostu
a místostarostu obce k jeho podpisu.

b) Přísedícího u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pro další období.
c) Dodatek číslo 1 k pachtovní smlouvě číslo 435 o pachtu pozemků se společností
ZDOBNICE a.s. (IČ:48173291) na 15,0074 ha zemědělské půdy a pověřuje starostu
obce k jeho podpisu.

d) Převod bytové jednotky 310/6, nebytové jednotky 310/3 a poměrné společné části
domu č.p. 310 ve Slatině nad Zdobnicí,
převod bytové jednotky 310/7, nebytové
jednotky 310/4 a poměrné společné části domu č.p. 310 ve Slatině nad, převod bytové
jednotky 310/8, nebytové jednotky 310/2 a poměrné společné části domu č.p. 310
ve Slatině nad Zdobnicí a převod bytové jednotky 310/9, nebytové jednotky 310/5
a poměrné společné části domu č.p. 310 ve Slatině nad Zdobnicí a pověřuje starostu 

obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.
e) Uzavření smlouvy o dílo na zhotovení podélného stání u obecní komunikace parcelní
číslo 204/3 se společností VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí (IČ:45537186)
za cenu 971.601.20 Kč s DPH a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.

f) Uzavření smlouvy o dílo na zhotovení opravy obecní komunikace u nádraží se společností
STRABAG a.s. (IČ:60838744) za cenu 979.314,95 Kč s DPH a pověřuje starostu obce
k podpisu příslušných smluv.

g) Uzavření smlouvy o dílo na instalaci herních prvků skluzavky a šplhací sestavy na dětské
hřiště „Na Ohradě“ s panem Bc. Václavem Černým (IČ:71672753) za cenu 122.394 Kč
s DPH a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.

h) Žádost o dotaci z programu „Podpora rozvoje členských obcí Mikroregionu Rychnovsko“ 
pro rok 2020 Mikroregionu Rychnovsko na instalaci skluzavky na dětské hřiště v částce
28.362,- Kč, příjem této dotace a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných dokumentů.

i) Mimořádnou dotaci ve výši 10.000,- Kč pro SDH Slatina nad Zdobnicí na zajištění
upomínkových předmětů ke 130 výročí založení spolku a pověřuje starostu obce k podpisu
příslušné smlouvy.

j) Žádost pro Povodí Labe na odstranění nánosů ze dna Slatinského potoka v oblasti
pod Slatinskou strání a pověřuje starostu obce k jejímu vyřízení.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/2020/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 12/2020/3

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok
2020 číslo Z9 v příjmech a ve výdajích ke dni 20/08/2020
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/2020/3 bylo schváleno.

 

Zapsal: Kubíček Radovan

Tisk článku