Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 13/2020

Na 13. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
schválilo zastupitelstvo obce dne 13. října 2020 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 13/2020/1
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Uzavření smlouvy o dílo na zhotovení podélného stání u obecní
komunikace se společností VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné
nad Orlicí (IČ:45537186) za cenu 455.310,80 Kč bez DPH
a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/2020/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 13/2020/2
Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) Pořízení územní studie (dle §30 zákona č.183/2006 Sb. o územním

plánování a stavebním řádu v platném znění (Stavební zákon)

pro využití plochy X1 (zastavitelná plocha Z05 funkční využití

ZP – zeleň přírodního charakteru a zastavitelná plocha Z06

funkční využití BV – bydlení v rodinných domech – venkovské),

vymezené Územním plánem Slatina nad Zdobnicí

(vydaném dne 19.12.2019 s účinností od 4.1.2020) jako plochy,

ve které je prověření změn jejího využití územní studií podmínkou

pro rozhodování a schvaluje žádost obce o pořízení územní

studie u odboru výstavby a životního prostředí Městského

úřadu Rychnov nad Kněžnou, tj. uplatnění této žádosti

v souladu s §6 odst. 1) písm.c) Stavebního zákona u příslušného

úřadu územního plánování.  

b) Uzavření smlouvy na zajištění administrace dotací na akci

stavebních úprav sociálního zařízení v objektu Mateřské školy

ve Slatině nad Zdobnicí č.p. 270 dle cenové nabídky ze

dne 06/10/2020 se společností Profesionálové, a.s. (IČ:28806123),
žádost o dotaci od Královéhradeckého kraje 
a pověřuje starostu
obce k jejímu podpisu.

c) Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku
č.j.: UZSVM/HRK/2116/2020-HRKM s Českou republikou – Úřadem

pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod pozemkových
parcel číslo 1729/8 a 2170/4 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí
a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
d) Opravu lávky přes řeku Zdobnici ke hřišti panem Dytrtem Romanem
(IČ:67466699) za cenu 47.825,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy o dílo na tuto akci.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/2020/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 13/2020/3
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok
2020 číslo Z12 ve výdajích ke dni 13/10/2020

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/2020/3 bylo schváleno.

 

Zapsal: Kubíček Radovan

Tisk článku