Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 14/2016

Na 14. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 16. června 2016 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 14/2016/1:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí, příslušné podle §6 odst.5) písm. a) zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění, rozhoduje podle §44 písm. a)
Stavebního zákona o pořízení Územního plánu Slatina nad Zdobnicí z vlastního podnětu.

 

b) Ustanovuje „určeným zastupitelem“ pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu dle zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění,
starostu Mgr. Petra Tůmu.

 

c) Schvaluje žádost obce o pořízení Územního plánu Slatina nad Zdobnicí podle §6 odst. 6) písm. b)
Stavebního zákona, a uplatnění této žádosti v souladu s §6 odst. 1) písm. c) Stavebního zákona
u příslušného úřadu
územního plánování.

 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/2016/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo14/2016/2:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Jednorázovou dotaci na provoz Babyboxu pro odložené děti – STATIM (IČ: 27006891)
  v Rychnově nad Kněžnou ve výši 5.000,- Kč a pověřuje starostu obce k podepsání příslušných smluv.
 2. Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou pro paní Janu Pěknou Mgr.
  (narozena 1948) včetně dotace 24.000,- Kč z rozpočtu obce a pověřuje starostu obce k podepsání
  příslušných dokumentů.
 3. Dotaci spolku Běžíme.cz z.s. (IČ: 04056817) na výdaje při pořádání Běhu a pochodu přes
  Vlčí jámu v roce 2016 ve výši 5.000,- Kč a pověřuje starostu obce k podepsání příslušných smluv.
 4. Mimořádná dotace spolku Sbor dobrovolných hasičů Slatina nad Zdobnicí (IČ: 67439152)
  se odkládá, do zjištění možnosti čerpání pojistky na zničené vybavení od pořadatelů soutěže.
 5. Dotace spolku T.J. AFK Union Rokytnice v Orlických horách (IČ: 48616532)nebude poskytnuta.

 

Výsledek hlasování: Pro 9 proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/2016/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 14/2016/3:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Prodej pozemku parcelní číslo 4648/2 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí o výměře 539 m2
  za celkovou cenu 10.190,- Kč panu Radku Trojanovi (narozen 1981), bytem 517 56 Slatina
  nad Zdobnicí 326 a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.
 2. Prodej pozemku parcelní číslo 2186/4 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí o výměře 197 m2
  za celkovou cenu 12.440,- Kč panu Ladislavu Rychlinkovi (narozen 1952), bytem 517 56 Slatina
  nad Zdobnicí 26 a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.
 3. Neschvaluje prodej části pozemků parcelní číslo 873/1 a 3599 v katastrálním území Slatina
  nad Zdobnicí a ukládá starostovi obce nabídnout tyto plochy zájemcům
  k pronájmu.

 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/2016/3 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo14/2016/4:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Dodavatele na projekt s názvem „Zateplení obvodových konstrukcí 3.NP – ZŠ č.p. 45
  ve Slatině nad Zdobnicí“ společnost GARRET-CZ, spol. s r.o. (IČ:25933272) se sídlem
  Pulická 146, 518 01 Dobruška za cenu 306.582,- Kč vč. DPH se stavebním dozorem
  panem Bohuslavem Obstem DiS. (IČ:74162225) a pověřuje starostu obce
  k podpisu příslušných smluv
 2. Zpracování Strategického rozvojového plánu pro obec Slatina nad Zdobnicí v období
  2016 -2020 od společnosti Sensei consult s.r.o. (IČ: 24316059) za cenu 25.000,- Kč
  bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.
 3. Zhotovení pasportu veřejného osvětlení pro obec Slatina nad Zdobnicí společností
  IterSoft s.r.o. (IČ: 25970097) za cenu 16.900,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce
  k podpisu příslušných smluv.
 4. Zvýšení nákladů na kabelovou televizi o 50.000,- Kč, za které společnost KABELOVÁ
  TELEVIZE CZ s.r.o. (IČ: 48150029) zachová základní programy v analogovém příjmu.
 5. Účast obce Slatina nad Zdobnicí na založení spolku „Evropská Slatina“ a pověřuje
  starostu obce k zastupování obce Slatina nad Zdobnicí v přípravách jeho založení
  a zastupování obce Slatina nad Zdobnicí v tomto spolku.
 6. Místa pro uzavírání občanských obřadů na parcelách číslo 3004, st 150 a 3189
  v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí.
 7. Zařazení výstavby hřiště pro cvičení s vlastní vahou do Strategického rozvojového
  plánu obce, pověřuje starostu obce k přípravě projektové dokumentace na tento
  projekt včetně příslušných dokumentů potřebných pro získání dotace a výběrové řízení.

 

Výsledek hlasování: Pro 9 proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/2016/4 bylo schváleno

 

Usnesení číslo 14/2016/5:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok 2016 číslo 8 v příjmech

a číslo 8 ve výdajích.

 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/2016/5 bylo schváleno.


Zapsal: Ing. Kubíček František
 

 

Tisk článku