Usnesení ze zasedání

Usnesení číslo 15/2010

Usnesení z 15. veřejného jednání zastupitelstva obce ze dne 25.3.2010

Zastupitelstvo obce:
1.Schvaluje:
a.Návrh provozního řádu „Sportovního a oddechového areálu".
b.Komisi pro vyhodnocení žádosti o půjčky z FRB ve složení: ing.Josef Dušek, Vladimír Černoch a ing. Jan Čížek.
c.Výměnu poz.p.č. 37 ve vlastnictví p. Hodovalové a p. Šípka za část p.p.č. 2300-obecní cesta po odměření GP.
d.Poskytnutí částky 10 tis. Kč zájm. sdružení ORION v Rychnově n. Kn. na péči o hendikepované děti.
e.Poskytnutí odměny 2 tis. Kč ing. Posedníkovi za realizovaný stavební dozor při výměně oken u tělocvičny ZŠ.
f.Uzavření smlouvy s p. Silným na vybudování mostku přes potok dle předložené nabídky.
g.Přijetí nabídky p. Vypušťákem formou návrhu smlouvy o reklamě, konkrétně poskytnutí částky 20 tis. Kč.
h.Žádost Základní školy a Mateřské školy ve Slatině n. Zd. o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle zák. čís. 563/1991 Sb., O účetnictví.
i.Napojení kabelové televize a internetu na optokabel se zahájení provozu od 1. května 2010, a v souvislosti s tím zvýšení poplatku na 130 Kč za účastníka a měsíc.
j.Podání žádosti o změnu užívání prostor v suterénu OÚ - tj. legalizace provozovny kadeřnictví.
k.Převedení zůstatku v hospodaření Základní školy za rok 2009 ve výši 12322O Kč do rozpočtu školy na rok 2010.
l.Použití výnosu z doplňkové činnosti ZŠ v částce 15944 Kč po převedení do fondů a jeho využití k rozvoji hlavní činnosti.
m.Převedení přebytku hospodaření MŠ za rok 2009 ve výši 90941,43 Kč do rozpočtu obce na rok 2010-03-25.
n.Proplacení střídaček na hřišti v hodnotě 26 tis. Kč včetně DPH.
o.Změnu použití poskytnutých finančních prostředků dle smlouvyč. RR/2009/226-SDH/MV/3 s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, a to změnu v čl. III. odst. 2 mezi jednotlivými druhy z písm. „b“ na písm. „a“, a mezi jednotlivými druhy uvedenými pod stejným odstavcem písmene „a“.
p.Převod neinvestičních prostředků zřízené přísp. organizace ZŠ Slatina nad Zdobnicí ve výši 120532,-Kč na prostředky investiční, ze kterých bude uhrazen nákup interaktivní tabule.
q.Ponížení neinvestičních prostředků na rok 2009 poskytnutých PO ZŠ Slatina nad Zdobnicí o 148888,-Kč.
2.Bere na vědomí:
a.Zprávu o činnosti OÚ za uplynulé období.
b.Zprávu o stavu příprav oslav 750. výročí založení obce.

Pro přijetí tohoto návrhu se po vyzvání kladně vyslovilo 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.