Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 15/2013

Na 15. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce (dále jen ZO) dne 19. prosince 2013 tyto usnesení:

 

Usnesení číslo 15/2013/1:

ZO schvaluje změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí pro rok 2013 číslo 20 v příjmech
číslo 21 ve výdajích ke dni 19/12/2013.

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 10 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení číslo 15/2013/2

ZO schvaluje rozpočet obce Slatina nad Zdobnicí na rok 2014 s příjmy ve výši 11.135.000,- Kč
a výdaji ve výši 10.715.000,- Kč.

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo 9 přítomných zastupitelů, 1 byl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení číslo 15/2013/3

ZO schvaluje text a přijetí „Memoranda o potvrzení společného zájmu“ při řešení dopravní obslužnosti
mikroregionu se zvláštním zřetelem k osobní železniční dopravě.

 Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 10 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 Usnesení číslo 15/2013/4

a) ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí finančních prostředků ve výši 16.814,- Kč na spolufinancování
projektu POV2013/303/RK/NEIV – Zdokonalení odpadového hospodářství obcí mikroregionu
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

b) ZO schvaluje přijetí finančního příspěvku na hospodaření v lesích od Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje č.j. 86/2013-CZ052 ve výši 1.720,- Kč.

c) ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků na dovybavení dopravního hřiště
v Rychnově nad Kněžnou ve výši 3.000,- Kč.

d) ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
číslo RG/2013/143-SDH/MV/3 a příjem této dotace ve výši 99.830,- Kč.

e) ZO schvaluje mimořádný příspěvek na hospodaření Sdružení SPLAV, o.s. v roce 2014
ve výši 5 Kč na 1 obyvatele obce Slatina nad Zdobnicí.

f) ZO neschvaluje

1) změnu Stanov zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko.

2) založení Rezervního fondu destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko.

3) poskytnutí příspěvku do Rezervního fondu ve výši 6,- Kč/ na obyvatele, který bude splacen ve výši 2,- Kč/obyvatel/rok během let 2013 – 2015.

4) Smlouvu o přistoupení k závazkům zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko.

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 10 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení číslo 15/2013/5

a) ZO schvaluje vnitřní předpis číslo 1/2013 „Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku
a závazků ke dni 31/12/2013“ a vnitřní předpis číslo 2/2013 „Plán inventur pro rok 2013“.

b) ZO schvaluje vytvoření konečného návrhu nových parkovacích míst u Konzumu
ve Slatině nad Zdobnicí ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Fléglem (IČ45546585) do 31/03/2013.

c) ZO schvaluje zapůjčení obecní zvukové aparatury BOSE SDH Slatina nad Zdobnicí
ve dnech 30/12/2013 až 03/01/2014. Aparaturu bude obsluhovat a zodpovídá za ní velitel SDH pan Kubíček Petr.

d) ZO schvaluje investici ve výši 82.000,- Kč na pořízení venkovní učebny pro Základní školu
a Mateřskou školu ve Slatině nad Zdobnicí (IČ:70980730)
), dodatek ke zřizovací listině ZŠ ve znění:
Ředitel jmenuje svého zástupce, který v době nepřítomnosti ředitele jedná za organizaci v rozsahu
svého zmocnění a oprávnění, pokud není organizačním řádem organizace stanoveno jinak“
a podniknutí
příslušných kroků starosty obce pro získání potřebných povolení na Městském úřadě v Rychnově n/Kn.

e) ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností DIMATEX CS, spol. s r.o. (IČ:43224245)
se sídlem Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou k umístění kontejneru na textil ve Slatině nad Zdobnicí č.p. 38.

f) ZO schvaluje vytvoření návrhu na opravu obecních komunikací s ohledem na jejich stav a využití
ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Fléglem (IČ45546585) do 30/04/2014.

g) ZO schvaluje smlouvu s realitní kanceláří STAIKA rychnovská realitní kancelář, v.o.s.  (IČ:48155900)
se sídlem Palackého 696 Rychnov nad Kněžnou  na prodej obecních stavebních pozemků číslo
204/8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 a 18 v k.ú. Slatina nad Zdobnicí za 420,- Kč za 1m2 bez dalších poplatků do 31/12/2014.

h) ZO schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Pavlem Svitákem - B.S.Security (IČ: 88365336) na zajištění ochrany a ostrahy
obce za cenu 2.900,- Kč měsíčně na dobu určitou od 01/04/2014 do 30/09/2014, která bude obsahovat ostrahu obce
namátkově v nočních hodinách během celého týdne a napojení základní školy č.p. 45 a obecní galerie v č.p. 198 na PCO.

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 10 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Zapsal: Ing. Kubíček
 

 

 

  

Tisk článku