Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 15/2016

Na 15. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 7. července 2016 toto usnesení:

 

Usnesení číslo 15/2016/1

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Prodej pozemkové parcely číslo 204/12 a 204/31 v k.ú. Slatina nad Zdobnicí o celkové
výměře 992 m2 za 420,- Kč plus DPH za 1 m2 celkem za 504.135,- Kč manželům
Petru Čihákovi (narozen 1974) a Janě Čihákové (narozena 1973) oba trvale bytem
Na Trávníku 1239, 516 01 Rychnov nad Kněžnou a pověřuje starostu k podepsání
kupní smlouvy a smlouvy o úschově peněz do převodu pozemku u schovatele STAIKA

rychnovská realitní kancelář, v.o.s. (IČ:48155900)

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 15/2016/1 bylo schváleno.

 

 

Zapsal: Ing. Kubíček František

Tisk článku