Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 15/2020

Na 15. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
schválilo zastupitelstvo obce dne 19. listopadu 2020 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 15/2020/1
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Záměr prodeje obecních stavebních pozemků v katastrálním
území Slatina nad Zdobnicí parcelních čísel 204/25 (913 m2),
204/42 (897 m2), 204/43 (899 m2), 204/44 (860 m2), 204/45(864 m2),
204/46 (862 m2), 204/47 (903 m2), 204/48 (899 m2), 204/49 (960 m2),
204/51 (960 m2), 204/52 (989 m2), 204/53 (976 m2), 3353/4 (894 m2),
3353/5 (906 m2) a 3353/6 (907 m2), které vznikly na základě
geometrického plánu číslo 794-6/2020 z obecních pozemků parcelních
čísel 204/42, 204/25, 204/26 a 3353/2, za cenu 570,- Kč včetně DPH
za 1 m2 a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv
a dokumentů.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/2020/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 15/2020/2
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok 2020
číslo Z15 v příjmech a ve výdajích ke dni 19/11/2020.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/2020/2 bylo schváleno.

 

Zapsal: Kubíček Radovan

Tisk článku