Usnesení ze zasedání

Usnesení číslo 16/2010

Usnesení z 16. veřejného jednání zastupitelstva obce ze dne 24.6.2010

Zastupitelstvo obce:
1.Schvaluje:
a.Závěrečný účet obce za rok 2009 s výhradou.
b.Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.
c.Návrh na výměnu p.p.č. 37 v majetku paní Hodovalové a pana Šípka za odměřený díl o stejné výměře z p.p.č. 2300 v majetku obce na základě GP vypracovaným p. Z. Michaličkou.
d.Odkoupení p.p.č. 127/1 od manželů Koukolových.
e.Odkoupení p.p.č. 2047/14 od ing. J. Duška a P. Duška, Slatina n. Zd.
f.Rozhodnutí o přidělení zakázky „Zasíťování pozemků pro RD“ firmě DABONA s.r.o.
g.Smlouvu o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, s.p. na výpust. objekty zasahující z obecního pozemku „Sportovní a oddech. Areál“ do p.p.č. 2306/7 – vodní plocha ve vlastnictví státu.
h.Na návrh komise k hodnocení žádostí o poskytnutí půjčky z FRB, poskytnutí půjčky p. Vladimíru Křenovi na výměnu teplovodního kotle a montáž solárního ohřevu ve výši 40 000Kč, paní Blance Čadové na výměnu oken ve výši 50 000Kč, panu Petru Mazákovi na zateplení domu čp. 6 ve výši 30 000Kč.
i.Pronájem fotbalového hřiště na Ohradě fotbalovému oddílu Labuť Rychnov za 1 500Kč a zápas za předpokladu konání utkání ve společný víkend se Sokolem Slatina n. Zd.
j.Záměr položení asfaltového koberce a zámkové dlažby mezi bufetem a provozní budovou na Ohradě.
k.V případě úspěšného vyřízení žádosti o poskytnutí dotace od euroregionu Glacensis na zajištění oslav 750. výročí založení obce její přijetí.
l.Přijetí dotace od KÚ Královéhradeckého kraje.
m.Zadání výroby desky na pomník padlých panu Janečkovi, když původní bronzová deska byla ukradena, za smluvní cenu 40 000Kč.
n.Přednesené rozpočtové úpravy.
o.Cenu za 1m2 zasíťovaného pozemku pro výstavbu RD za 420Kč.
p.Mimořádnou odměnu p. Kotyzové ve výši 7 000Kč za vysoké pracovní nasazení.
q.Počet členů budoucího zastupitelstva obce na 11.
2.Bere na vědomí:
a.Zprávu o činnosti OÚ za uplynulé období.
b.Situaci ohledně volného pobíhání psů.
c.Zprávu o finanční situaci obce ve vztahu k plánovaným akcím.
d.Plán rozvoje soc. služeb regionu na období 2010 – 2013.
3.Zamítá:
a.Návrh smlouvy na zajištění stavebního dozoru na stavbu zasíťování pozemků pro RD od firmy Ingeniering Krkonoše pro vysokou nabídkovou cenu.
4.Zamítá:
a.Zastupitelstvu obce navrhnout na funkci přísedící u Okresního soudu alespoň jednoho vhodného kandidáta.
b.Starostovi zajistit na stavbu „Zasíťování pozemků pro výstavbu RD" vhodný stavební dozor.

Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.