Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 16/2016

Na 16. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 7. září 2016 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 16/2016/1

Zastupitelstvo obce schvaluje:

a)Prodej pozemkové parcely číslo 204/14 a 204/38 v k.ú. Slatina nad Zdobnicí o celkové
výměře 992 m2 za 420,- Kč plus DPH za 1 m2 celkem za 504.135,- Kč paní Pikalové Janě Mgr.
(narozena 1988) trvale bytem Lipovka č.p. 29, 516 01 Rychnov nad Kněžnou a pověřuje starostu
k podepsání kupní smlouvy a smlouvy o úschově peněz do převodu pozemku u schovatele
STAIKA rychnovská realitní kancelář, v.o.s. (IČ:48155900)

b)Prodej pozemkové parcely číslo 4039 v k.ú. Slatina nad Zdobnicí o celkové výměře 140 m2
celkem za 7.990,- Kč panu Marešovi Michalovi (narozen 1977) trvale bytem 517 56 Slatina
nad Zdobnicí č.p. 283 a pověřuje starostu k podepsání kupní smlouvy.

 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 16/2016/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 16/2016/2

Zastupitelstvo obce schvaluje:

a)Inventuru pozemků v majetku obce Slatina nad Zdobnicí ke dni 30/06/2016 v celkové
výši 36.800.268,65 Kč.

b)Žádost o Byt v Domě s pečovatelskou služnou (DPS) v Rychnově nad Kněžnou pro paní
Hanu Kalousovou (narozena 1954) bytem Slatina nad Zdobnicí 265 z důvodu neustálé
potřebné péče a jednorázový příspěvek ve formě dotace pro společnost Sociální služby města
Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. ve výši 8.000,- Kč na vybavení DPS z rozpočtu obce.

c)Záměr prodeje pozemku parcelní číslo 2186/5 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí
o výměře 231 m2 v majetku obce za cenu 12.440,- Kč.

d)Žádost obce o poskytnutí dotace na výdaje jednotek SDH obcí v roce 2016 z rozpočtu
Ministerstva vnitra České republiky.

e)Přípravu projektu a podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování
zařízení pro volnočasové aktivity.

f)Uzavření smlouvy číslo Z_S14_12_8120055509 s provozovatelem ČEZ Distribuce
(IČ:24729035) na realizaci přeložky kabelového vedení na obecní parcele číslo 518/4
za cenu 157.500,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce jejím podepsáním.

g)Žádost o dotaci na plastové kompostéry prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Rychnovsko, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na Státní fond
životního prostředí v roce 2016 pro občany Slatiny nad Zdobnicí. Jejich počet bude
upřesněn rychlým průzkumem.

h)Žádost Obce Slatina nad Zdobnicí o odkoupení nemovitosti SŽDC, s.o. části parcely
číslo 2313. Jedná se o komunikaci v majetku SŽDC, s.o. navazující na obecní komunikaci
parcelní číslo 2322 a 8/7 u nádraží ve Slatině nad Zdobnicí.

i)Komisi pro výběrové řízení na opravu chodníku a opěrné zdi ve Slatině nad Zdobnicí
u č.p. 203 ve složení: Lebruška Michal, Dušek Josef Ing., Tůma Petr Mgr a Obst Bohuslav DiS.

j)Umístění dopravní značky číslo P6 (Stůj, dej přednost v jízdě) na křižovatce silnic
číslo III/3195 a III/3198.

Bere na vědomí

- žádost obce Kameničná o posouzení bezpečnosti v křižovatce ze dne 13/07/2016

- hodnocení travnaté plochy fotbalového hřiště ve Slatině nad Zdobnicí

- předběžné výsledky výzkumu při tvorbě Strategické rozvojového plánu Slatiny nad Zdobnicí
  v letech 2016-2025

- nabídku podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 16/2016/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 16/2016/3

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí na rok 2016 číslo 12 v příjmech
a číslo 12 ve výdajích.

 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 16/2016/3 bylo schváleno.

 

Zapsal: Ing. Kubíček František

Tisk článku