Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 16/2020

Na 16. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
schválilo zastupitelstvo obce dne 17. prosince 2020 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 16/2020/1
Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) rozpočet obce Slatina nad Zdobicí na rok 2021 jako přebytkový.
V příjmech 20.403.000,- Kč, ve výdajích 12.090.620,- Kč a jako
závazné ukazatele paragrafy.
b) žádost o dotaci, dotaci ve výši 35.000,- a uzavření veřejnoprávní
smlouvy v roce 2021 se spolkem Sbor dobrovolných hasičů Slatina
nad Zdobnicí IČO: 67439152, žádost o dotaci, dotaci ve výši 25.000,-
a uzavření veřejnoprávní smlouvy v roce 2021 se spolky: Myslivecký
spolek Slatina  - Rybná, z.s. IČO: 48612278, Základní organizace
ČSŽ Slatina nad Zdobnicí IČO: 04618521, TJ Sokol Slatina nad
Zdobnicí IČO: 48616168 a žádost o dotaci, dotaci ve výši 10.000,- a
uzavření veřejnoprávní smlouvy v roce 2021 se spolky: Spolek
důchodců obce Slatina nad Zdobnicí, Český svaz včelařů, z.s.,
základní organizace Pěčín/Slatina IČO: 60886234 a žádost o dotaci,
dotaci ve výši 5.000,- a uzavření veřejnoprávní smlouvy v roce 2021
se spolkem Centrum Orion, z.s. IČO:68246901.
c) Dar ve výši 40.000,- Kč pro MUDr. Tomáše Mertlíka (IČ: 46457879)
na krytí nákladů a rozvoj vybavenosti a služeb ordinace dětského
lékaře ve Slatině nad Zdobnicí a dar ve výši 5.000,- Kč pro Domácí
hospic Setkání, o.p.s (IČ: 02305291) na krytí nákladů této obecně
prospěšné společnosti a pověřuje starostu obce k podpisu
příslušných smluv.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/2020/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 16/2020/2
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Prodej pozemkové parcely číslo 204/52 o výměře 989 m2
v katastrální území Slatina nad Zdobnicí a v majetku Obce
Slatina nad Zdobnicí za cenu 563.730,- Kč s DPH a pověřuje
starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.
b) Prodej pozemkové parcely číslo 3353/4 o výměře 894 m2
v katastrální území Slatina nad Zdobnicí a v majetku Obce
Slatina nad Zdobnicí za cenu 509.580,- Kč s DPH a pověřuje
starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.
c) Prodej pozemkové parcely číslo 3353/5 o výměře 906 m2
v katastrální území Slatina nad Zdobnicí a v majetku Obce
Slatina nad Zdobnicí za cenu 516.420,- Kč s DPH a pověřuje
starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.
d) Prodej pozemkové parcely číslo 204/43 o výměře 899 m2
v katastrální území Slatina nad Zdobnicí a v majetku Obce
Slatina nad Zdobnicí za cenu 512.430,- Kč s DPH a pověřuje
starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.
e) Prodej pozemkové parcely číslo 204/44 o výměře 860 m2
v katastrální území Slatina nad Zdobnicí a v majetku Obce
Slatina nad Zdobnicí za cenu 490.200,- Kč s DPH a pověřuje
starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.
f) Prodej pozemkové parcely číslo 204/42 o výměře 897 m2
v katastrální území Slatina nad Zdobnicí a v majetku Obce
Slatina nad Zdobnicí za cenu 511.290,- Kč s DPH a pověřuje
starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.
g) Prodej pozemkové parcely číslo 204/53 o výměře 976 m2
v katastrální území Slatina nad Zdobnicí a v majetku Obce
Slatina nad Zdobnicí za cenu 556.320,- Kč s DPH a pověřuje
starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.
h) U všech prodávaných pozemků bude zapsán na katastru
nemovitostí „zákaz zcizení“ a to do doby vybudování rodinného
domu způsobilého k bydlení.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/2020/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 16/2020/3
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Vnitřní předpis číslo 01/2020 „Příkaz k provedení řádné
inventarizace majetku a závazků ke dni 31/12/2020“
b) Vnitřní předpis číslo 02/2020 „Plán inventur pro rok 2020“
c) Opravu válečného hrobu Maksima Tkáče (1892 – 19/03/1945)
na hřbitově ve Slatině nad Zdobnicí na náklady Ruské federace.
d) Dodatek ke smlouvě o dílo ze 14/10/2020 se společností
VAKSTAV spol. s r.o. (IČ: 45537186) a pověřuje starostu
obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/2020/3 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 16/2020/4
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí na rok
2020 číslo Z/17 v příjmech a ve výdajích ke dni 17/12/2020.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/2020/4 bylo schváleno.

 

Zapsal: Kubíček Radovan

 

Tisk článku