Usnesení ze zasedání

Usnesení číslo 17/2010

Usnesení z 17. veřejného jednání zastupitelstva obce ze dne 30.9.2010


Zastupitelstvo obce:
1.Schvaluje:
a.Zprávu o výsledku hospodaření obce za 1. pololetí r. 2010 a návrh úpravy rozpočtu.
b.Přijetí nabídky na funkci koordinátora BOZP od Jany Vymětalové na stavbu „Zasíťování pozemků pro výst. RD".
c.Nabídku na zajištění stavebního dozoru podanou B. Obstem.
d.Navržený způsob profinancování stavby „Zasíťování pozemků pro výstavbu RD".
e.Jmenování pana O. Černocha do komise pro výběr nejvhodnějšího dodavatele hasičského auta, pana P. Kubíčka jako náhradníka do téže komise.
f.Účast obce na projektu „Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích“, registrovaném pod č.CZ3.22/1.3.00/09.1567 jako partnera projektu ve výši nejméně 10% z pořizovací hodnoty vozidla, která bude stanovena výběrovým řízení dle zák. č. 137/2006 Sb., o věř. Zakázkách, v platném znění, vypsaného Krajským sdružením hasičů Královehradeckého kraje jako zadavatelem, jakož i na 1/11 celkových nákladů vzniklých v souvislosti s realizací projektu, jako jsou výdaje na přípravu projektu, na administraci projektu, zajištění předfinancování projektu včetně úroků a příslušenství, náklady související s provozem vozidla, jeho údržbou a pojištěním, ale až po předložení konečně řádné smlouvy.
g.Odkoupení užívaného hasičského vozidla pořízeného v rámci realizace uvedeného projektu za cenu rovnající se zůstatkové hodnotě vozidla po uplynutí povinné lhůty udržitelnosti projektu, tj. 5 let, rovnající se 5% z původní celkové pořizovací ceny vozidla.
h.Žádost v rámci programu obnovy venkova o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu 1 na výměnu 3 ks vrat u hasičské zbrojnice.
i.Návrh smlouvy o smlouvě budoucí ve věci zřízení věcného břemene pro akci uložení zařízení ČEZU na pozemcích obce.
2.Bere na vědomí:
a.Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání.
b.Vyhodnocení průběhu oslav 750. výročí založení obce z hlediska financování.
c.Zprávu o přípravě voleb do zastupitelstva obce.
d.Zprávu o výsledku předběžného auditu hospodaření obce za rok 2010.
e.Zprávu soc. školského výboru za uplynulé období.
3.Ukládá:
a.Starostovi zajistit účast obce na projektu „Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích“.
b.Uzavřít s Krajským sdružením hasičů Královéhradeckého kraje jakožto vedoucím partnerem projektu smlouvu o účasti a podílu obce na realizaci a financování projektu jako jednoho z partnerů, jejíž součástí bude i zajištění užívání hasičského vozidla obcí Slatina n. Zd. a jeho následná koupě, přičemž celkový podíl obce na realizaci projektu bude činit max. 1.5 mil. Kč.
4.Revokuje:
a.Usnesení 14. Veřejného jednání zast. obce ze dne 17. 12. 2009, schvaluje, bod „j“, Smlouva o pronájmu pož. cistern. vozidla z důvodu obdržení nového návrhu smlouvy.