Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 17/2014

Na 17. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce (dále jen ZO) dne 19. června 2014 tyto usnesení:

Usnesení číslo 17/2014/1:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Předložený „Plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slatina nad Zdobnicí“.

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 8 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení číslo 17/2014/2:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Změnu obecní hranice mezi k. ú. Slatina nad Zdobnicí a Rybná nad Zdobnicí a změnu obecní hranice mezi k. ú. Slatina nad Zdobnicí a Kameničná v rámci komplexních pozemkových úprav. Zároveň zplnomocňuje starostu obce Mgr. Tůmu Petra k podpisu dohod ke změně schválené hranice v rámci komplexních pozemkových úprav.

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 8 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení číslo 17/2014/3:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) celoroční hospodaření Obce Slatina nad Zdobnicí a závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy Krajského úřadu Královehradeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření: Dne 2. 5. 2014 byl dokladem č. 60006 do podrozvahy na účet 902 doúčtován drobný majetek v celkové částce 5 262, 20 Kč a dále dokladem č. 60007 byl na účet dlouhodobého drobného majetku 028 05 doúčtován drobný majetek v celkové částce 44 210,- Kč.

b) účetní závěrku Obce Slatina nad Zdobnicí za rok 2013.

c) účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí.

d) výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí za rok 2013. Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí dosáhla za rok 2013 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z hlavní činnosti ve výši 41 821,19 Kč. V doplňkové činnosti byl zlepšený výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 17 542,26 Kč.

e) přesun dosaženého hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí ve výši 59 363,44 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace. Rovněž zastupitelstvo obce ukládá proúčtovat schválený přesun do rezervního fondu do 30. 6. 2014.

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 8 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení číslo 17/2014/4:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) udělení čestného občanství obce Slatina nad Zdobnicí panu Josefu Vodákovi (narozen roku 1927 ve Slatině nad Zdobnicí).

b) vstup obce Slatina nad Zdobnicí do Svazu měst a obcí České republiky
5. května 1640/65, 140 21 Praha 4 (IČ:63113074).

c) smlouvu o výpůjčce číslo 9/50/14/0065/Dv/N se Správou silnic Královéhradeckého krajena část pozemkové parcely číslo 2304/1 o výměře 120 m2.

d) smlouvu o poskytování servisních služeb se společností Geosense s.r.o. (IČ: 29002567)pro webovou aplikaci Geosense Mapový portál a Pasport Katastru nemovitostí

e) příspěvek na spolufinancování projektu „Cyklobusy do Orlických hor 2014“ pro Euroregion Glacensis.

f) 11 členů zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí na další volební období 2014-2018

g) Systém náležité péče pro lesy obce Slatina nad Zdobnicí a ukládá odbornému lesnímu hospodáři postupovat v souladu s tímto nařízením EU i v letech následujících

h) žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle pravidel Královéhradeckého kraje v roce 2014.

i) dar od paní Anny Křenové (narozena 1920) bytem Slatina nad Zdobnicí 242 a to lesní pozemek číslo 122/3 o rozloze 385 m2 v k.ú. Slatina nad Zdobnicí a úhradu všech souvisejících poplatků obcí Slatina nad Zdobnicí.

j) výběrovou komisi na dodavatele parkoviště u Konzumu a opravu obecních cest ve složení:
Mgr. Tůma Petr, Ing. Dušek Josef a Lasáková Marcela.

k) opravu fasády obecní hasičské zbrojnice č.p. 310 panem Petrem Mihulkou za cenu 28.100,- Kč bez DPH a následné natření firmou Miloslava Kubíčka.

l) dar ve výši 2.000,-  Kč panu Václavu Šulcovi ml. (Slatina nad Zdobnicí 318) na ceny při sportovním dnu dne 23/08/2014.

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 8 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Zapsal: Ing. Kubíček František

Tisk článku