Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 17/2021

Na 17. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
schválilo zastupitelstvo obce dne 4. února tato usnesení:

 

Usnesení číslo 17/2021/1
Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) Prodej pozemkové parcely číslo 204/25 o výměře 913 m2 v katastrální území

Slatina nad Zdobnicí a v majetku Obce Slatina nad Zdobnicí za cenu 520.410,- Kč

s DPH a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.

b) Prodej pozemkové parcely číslo 204/45 o výměře 864 m2 v katastrální území

Slatina nad Zdobnicí a v majetku Obce Slatina nad Zdobnicí za cenu 492,480,- Kč

s DPH a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.

c) Prodej pozemkové parcely číslo 204/46 o výměře 862 m2 v katastrální území

Slatina nad Zdobnicí a v majetku Obce Slatina nad Zdobnicí za cenu 491.340,- Kč

s DPH a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.

d) Prodej pozemkové parcely číslo 204/47 o výměře 903 m2 v katastrální území

Slatina nad Zdobnicí a v majetku Obce Slatina nad Zdobnicí za cenu 514.710,- Kč

s DPH a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.

e) Prodej pozemkové parcely číslo 204/48 o výměře 899 m2 v katastrální území

Slatina nad Zdobnicí a v majetku Obce Slatina nad Zdobnicí za cenu 512 430,- Kč

s DPH a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.

f) Prodej pozemkové parcely číslo 204/49 o výměře 960 m2 v katastrální území

Slatina nad Zdobnicí a v majetku Obce Slatina nad Zdobnicí za cenu 547.200,- Kč

s DPH a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.

g) Prodej pozemkové parcely číslo 204/51 o výměře 960 m2 v katastrální území

Slatina nad Zdobnicí a v majetku Obce Slatina nad Zdobnicí za cenu 547.200,- Kč

s DPH a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.

h) Prodej pozemkové parcely číslo 3353/6 o výměře 907 m2 v katastrální území

Slatina nad Zdobnicí a v majetku Obce Slatina nad Zdobnicí za cenu 516.990,- Kč

s DPH a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.

ch) U všech prodávaných pozemků bude zapsán na katastru nemovitostí

„zákaz zcizení“a to do doby vybudování rodinného domu způsobilého k bydlení.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/2021/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 17/2021/2
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2021 o místním poplatku z pobytu a pověřuje

starostu a místostarostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/2021/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 17/2021/3
Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) Dodavatele pasportu hřbitova ve Slatině nad Zdobnicí společnost

Náš Pasport s.r.o. (IČ:08290181) se sídlem Havlišova 2378/1, 612 00

Brno za cenu 28.850,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu

příslušných smluv.

b) Dodavatele výměny oken a vchodových dveří do budovy Obecního úřadu

ve Slatině nad Zdobnicí 198 „EuroPol“ Agnieszka Kochanek (IČ:74220721)

se sídlem Hradební 91, 516 01 Rychnov nad Kněžnou za cenu 266.454,- Kč

bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.

c) Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí, příslušné podle §6 odst.5) písm.

a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(Stavební zákon), v platném znění, rozhoduje podle §44 písm. e) Stavebního

zákona o pořízení Změny č.1 Územního plánu Slatina nad Zdobnicí na základě

žádosti právnické osoby, která má vlastnická práva k pozemku na území obce.

Zpracování změny je podmíněno úplnou úhradou nákladů na pořízení

změny územního plánu dle §45 odst.4 navrhovatelem. Předmětem změny bude

prověření návrhu na změny ÚP na základě žádosti společnosti ZDOBNICE a.s.

(IČ: 48173291) se sídlem 517 56 Slatina nad Zdobnicí 39 ze dne 02/02/2021,

kde je navržena změna v textové části ÚP o maximální výšce staveb zemědělské

výroby ze 12 metrů na 16 metrů. Ustanovuje určeným členem zastupitelstva –

tj. „určeným zastupitelem“ pro spolupráci na pořízení územního plánu, člena

zastupitelstva - starostu obce pana Mgr. Petra Tůmu. Schvaluje žádost obce

o pořízení ÚP Slatina nad Zdobnicí podle §6 odst. 6) písm. b) Stavebního

zákona, a uplatnění této žádosti v souladu s §6 odst. 1) písm. c) Stavebního

zákona u příslušného úřadu územního plánování. Schvaluje za použití § 55a

a § 55b zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu

v platném znění, pořízení návrhu Změny č.1 Slatina nad Zdobnicí zkráceným

postupem.

d) Nákup Traktoru Husqvarna CTH 150 TWIN (v.č. 051707C001155) za cenu

40.000,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy.

e) Založení „Společenství vlastníků domu č.p. 310 ve Slatině nad Zdobnicí“

notářkou Mgr. Evou Šimonovou a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných

smluv a dokumentů.

f) Vyhlášení veřejné zakázky a provedení zadávacího řízení „Stavební úpravy

zařízení v objektu Mateřské školy ve Slatině nad Zdobnicí 270“ prostřednictvím

společnosti Profesionálové a.s. (IČ:28806123) za cenu 25.000,- Kč bez DPH

a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.

g) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění

stavby č. IP-12-2012300/VB/01 se společností ČEZ Distribuce a.s.

(IČ:24729035) a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

h) Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou a Žádost o pobytovou

sociální službu v domě pro seniory v Rychnově nad Kněžnou a pověřuje starostu

obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/2021/3 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 17/2021/4
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí na rok 2021

číslo Z/1 v příjmech ke dni 04/02/2021.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/2021/4 bylo schváleno.

 

Zapsal: Kubíček Radovan

Tisk článku