Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 18/2016

Na 18. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 20. prosince 2016 tato usnesení:

Usnesení číslo 18/2016/1
Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) Žádost spolku Sbor dobrovolných hasičů Slatina nad Zdobnicí IČO: 67439152
a uzavření veřejnoprávní smlouvy na dotaci ve výši 15 tis. Kč v roce 2016 a
pověřuje starostu obce k podepsání této smlouvy.

b) Vnitřní předpis číslo 01/2016 „Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku
a závazků ke dni 31/12/2016“, Vnitřní předpis číslo 02/2016 „Plán inventur pro rok 2016“.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/2016/1 bylo schváleno.

Usnesení číslo 18/2016/2
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí na rok 2016 číslo 18 v příjmech
a číslo 19 ve výdajích.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/2016/2 bylo schváleno.

Usnesení číslo 18/2016/3
Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) Rozpočet obce Slatina nad Zdobicí na rok 2017 jako schodkový. V příjmech
10.964.900,- Kč a 12.870.000,- Kč ve výdajích a jako závazné ukazatele paragrafy.
b) žádost o dotaci, dotaci ve výši 20.000,- a uzavření veřejnoprávní smlouvy v roce
2017 se spolky: Myslivecký spolek Slatina  - Rybná, z.s. IČO: 48612278, Sbor
dobrovolných hasičů Slatina nad Zdobnicí IČO: 67439152, Základní organizace
ČSŽ Slatina nad Zdobnicí IČO: 04618521, TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí IČO:
48616168 a žádost o dotaci, dotaci ve výši 10.000,- a uzavření veřejnoprávní
smlouvy v roce 2017 se spolky: Spolek důchodců obce Slatina nad Zdobnicí,
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Pěčín/Slatina IČO: 60886234 a
žádost o dotaci, dotaci ve výši 5.000,- a uzavření veřejnoprávní smlouvy v roce
2017 se spolkem Běžíme.cz z.s. IČO: 04056817.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/2016/3 bylo schváleno.

Zapsal: Ing. Kubíček František

Tisk článku