Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 18/2021

Na 18. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
schválilo zastupitelstvo obce dne 18. března 2021 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 18/2021/1
Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) Prodej pozemkové parcely číslo 1360/1 o výměře 183 m2 v katastrální území Slatina
nad Zdobnicí a v majetku Obce Slatina nad Zdobnicí, která vznikla na základě GP číslo
804-121/2020 za cenu 9.505,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných
smluv a dokumentů.
b) Prodej pozemkové parcely číslo 1360/12 o výměře 568 m2 v katastrální území Slatina
nad Zdobnicí a v majetku Obce Slatina nad Zdobnicí, která vznikla na základě GP číslo
804-121/2020, za cenu 29.501,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných
smluv a dokumentů.
c) Prodej pozemkové parcely číslo 2175/4 o výměře 186 m2 v katastrální území Slatina
nad Zdobnicí a v majetku Obce Slatina nad Zdobnicí, která vznikla na základě GP číslo
769-101/2018, za cenu 12.470,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných
smluv a dokumentů.
d) Nákup pozemkové parcely číslo 2440 o výměře 122 m2 v katastrální území Slatina
nad Zdobnicí, která vznikla na základě GP číslo 769-101/2018, za cenu 12.470,- Kč
a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/2021/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 18/2021/2
Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) Dodavatele veřejné zakázky „Stavební úpravy sociálního zařízení v objektu MŠ ve Slatině
nad Zdobnicí“ společnost KOZEL-STAVBY s.r.o. (IČ:04864662) za cenu 1.164.251,54 Kč
bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.

b) Investiční záměr „Stavební úpravy sociálního zařízení v objektu MŠ ve Slatině nad Zdobnicí“
z podprogramu 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního
školství v působnosti obcí v rámci výzvy č. 8 Ministerstva financí ČR. 
S podílem obce v minimální
výši 10 % z celkových nákladů.
Žádost o dotaci bude podána prostřednictvím společnosti
DABONA s.r.o. (IČ64826996)
za cenu 20.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu
příslušných smluv a dokumentů.

c) Prodej traktoru Husqvarna CTH 150 TWIN za cenu 10.000,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu
kupní smlouvy.

d) Dohodu o výběru poplatků včetně plné moci se společností EKOLA (IČ:49813862)
a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.

e) Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní číslo E617-S-2563/2020, Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě číslo B64001815021, Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti číslo E617-S-4808/2020 a Smlouvu o smlouvě budoucí kupní číslo
E617-S144/2021 se státní organizací Správa železnic (IČ:70994234) a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.

f) Smlouvu pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování se společností Zásilkovna s.r.o.
(IČ:28408306) bezúplatně a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

g) Obecně závaznou vyhlášku číslo 2/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu
základní školy a Dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcemi Rybná nad Zdobnicí,
Kameničná a Pěčín a pověřuje starostu a místostarostu obce k jejich podpisu.

h) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Slatina nad Zdobnicí na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou s Královéhradeckým krajem (IČ:70889546) ve výši 14.569,- Kč a podmínkou
vyúčtování odjetých kilometrů a případným vrácením poměrné části dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

ch) Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem číslo ZN/0747201169 s Českou spořitelnou a.s.
(IČ:45244782) na pozemek číslo 3353/6 a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

i) Darovací smlouvu na částku 5.556,- Kč od Mikroregionu Rychnovsko (IČ:71208810) a pověřuje starostu
obce jejímu podpisu.

j) Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny
0,4 kV (NN) na patnáct obecních stavebních parcel v lokalitě „Na Rybízovně“
se společností ČEZ Distribuce a.s.
(IČ:24729035) a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.

k) Umístění zpomalovacího retardéru na obecní komunikaci číslo 2205/1 před č.p. 114 a na obecní
komunikaci číslo 2156/1 před č.p. 65 a pověřuje starostu obce zajištění návrhu instalace včetně
potřebných dopravních značek a povolení, ke schválení zastupitelstvem.

l) Navýšení příspěvku na provoz Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí
(IČ:70980730) o 200.000,- Kč na platy provozních zaměstnanců.

m) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slatina nad Zdobnicí za rok 2020.
n) Bezplatné poskytnutí 10 ks respirátorů FFP2/KN95 občanům Slatiny nad Zdobnicí starším
65-ti let. Rozvoz zajistí do schránek starosta obce.
o) Opravu obecní komunikace parc. číslo 4640 (prohlubní/podmáčených míst) drtí.
Zajistí starosta obce do 31/05/2021.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/2021/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 18/2021/3
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí na rok 2021 číslo Z/3 v příjmech
a ve výdajích ke dni 18/03/2021

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/2021/3 bylo schváleno.

 

Zapsal: Kubíček Radovan

 

Tisk článku